အြန္လိုင္းစနစ္အသုံးျပဳ၍ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္မွု စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္း
        အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ Catfish အပါအ၀င္ Siluriformes ငါးမ်ိဳးစိတ္တင္သြင္းမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊  ႏို၀င္ဘာလအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အစားအေသာက္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ား  (Food Safety and Inspection Service, FSIS) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္  ၂၀၁၆...

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္ႏွင့္ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Tue, 01/31/2017 - 09:36 -- NES_user

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္ႏွင့္ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးက႑

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Fri, 12/30/2016 - 09:49 -- NES_user

အထည္အလိပ္ႏွင့္အဝတ္အထည္လုပ္ငန္းက႑ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Mon, 12/26/2016 - 16:10 -- NES_user

ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းက႑ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မွုျမွင့္တင္ေရးဌာန

Thu, 12/01/2016 - 13:53 -- rgn_ICT

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုၿမွင့္တင္ေရးအဖြဲ ့

မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မွုျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မွုျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

၂။       အဓိကပို႔ကုန္အမယ္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျမွင့္တင္ၿခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္အေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။

၃။       ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပႏိုင္မည့္ Trade Portal   (E-Biz) ထူေထာင္၍ ဝန္ေဆာင္မွႈေပးျခင္း။

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး

႔ စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

Thu, 12/01/2016 - 13:42 -- rgn_ICT

မန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔

စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း။

၂။       ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္က်န္အေျခအေနႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၃။       ၀င္ေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

၄။       လစဥ္ေငြစာရင္းလခ်ဳပ္မ်ားေရးဆြဲျပဳစု၍ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ေပးပို႔ျခင္း ။

၅။       သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္း၍ ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း။

Pages

Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္