မဟာဗ်ဴ ဟာဒီဇိုင္းေရးဆြဲခဲ့သည့္ဒုတိယအႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီသို႔

Wed, 12/31/2014 - 14:25 -- IT_local

အမ်ိဴ းသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာ ပထမအႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဦးစားေပးက႑မ်ားေရြးခ်ယ္၍ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးေျခလွမ္းသစ္မ်ားစတင္ခဲ့ျပီးေနာက္ မဟာဗ်ဴ ဟာဒီဇိုင္းလုပ္ငန္းစဉ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေရးဆြဲခ်မွတ္နိုင္ရန္  ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာဦးစားေပးက႑အလိုက္ ဦးေဆာင္၍ အေကာင္အထည္ေဖၚနိုင္မည့္ တာဝန္ခံညွိနွိုင္းေရးမွဴ း (Coordinators) မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေစျပီး၊ အစိုးရ-ပုဂၢလိကက႑မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါဝင္ေသာ က႑အလိုက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား (Sector Teams)ကိုစီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳ လုပ္ကာဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တာဝန္ခံညွိနွိုင္းေရးမွဴ းမ်ားမွ နိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ မႈဗဟိုဌာန(ITC) မွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားနွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္၍ က႑အလိုက္ လိုအပ္ေသာ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ေလ့လာသုေတသနျပဳ ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို စီးပြားေရး နွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဴ ပ္နွင့္ နိုင္ငံ တကာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၃ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန့မွ ၁၁ ရက္ေန႔ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ာ အသင္းခ်ဴ ပ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန့တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒါက္တာပြင့္ဆန္း၊ ကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဴ ပ္ ဥကၠဌ၊ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဴ ပ္နွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနနွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ အမ်ိဴ းသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာဗဟိုအဖြဲ႔နွင့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားတြင္ပါဝင္ၾကသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားစုစုေပါင္းလူဦးေရ (၂၅၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾက သည္။ အမ်ိဴ းသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ဒုတိယအႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ အမ်ိဴ းသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္းအဆင့္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္မည့္က႑မ်ားအလိုက္ လက္ရွိအေျခအေန၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လက္ေတြ႔အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုအစိုးရ-ပုဂၢလိကပူးေပါင္း ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ျပီး၊ က႑အလိုက္မဟာဗ်ဴ ဟာအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲနိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴ ဟာ၏ ဦးစားေပးက႑(၁၁)ရပ္အား ၂၀၁၃ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂ရက္ေန႔မွ၁၁ ရက္ေန႔အတြင္းကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဴ ပ္၌ က႑အလိုက္၊ ေန႔ရက္မ်ားသတ္မွတ္၍ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ နည္းပညာပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းမႈ မ်ားျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရ-ပုဂၢလိကက႑မွ ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ႀကြစြာပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သလို ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေလ့လာသူအေနနွင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့သည္မ်ားလည္းရွိခဲ့ကာ စိတ္ဝင္စားဘြယ္အတိျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၀ရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည့္ က႑ အလိုက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လက္ရွိေတြ႔ႀကံဳ ေနရေသာအေျခအေန၊အခက္အခဲမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏အကူအညီျဖင့္ တက္ႀကြစြာေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ျကျပီးေက်နပ္အားရ စရာေကာင္းခဲ့သည္။ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ ဦးစားေပးက႑မ်ားတြင္ က႑အလိုက္ value chain  ေျမပံုေရးဆြဲသံုးသပ္ျခင္း၊ Stakeholders မ်ားနွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖၚထုတ္ျပဳ စုျခင္း၊ လက္ရွိပို႔ကုန္ေဈ းကြက္မ်ားကိုဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္း (Distribution Channels)နွင့္ လက္ရွိေဈ းကြက္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ျခင္းတို႔ျပဳ လုပ္ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ထုတ္လုပ္မႈ အပိုင္း (supply side)၊ လုပ္ငန္း ပတ္ဝန္းက်င္(Business environment) နွင့္ ေဈ းကြက္ဝင္ေရာက္နိုင္ေရး(market entry) တို႔တြင္ ေတြ႔ႀကံဳ ေနရေသာအခက္အခဲ(issues) မ်ားကိုေဖၚထုတ္အတည္ျပဳ ကာ ျပႆ     နာအဆင့္ဆင့္ကို ပံုျပကားခ်ပ္ (Problem Tree) အျဖစ္ ေရးဆြဲမွတ္တမ္းတင္ျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ေဈ းကြက္ ယနၱရားေျပာင္းလဲလည္ပတ္ေနမႈမ်ားနွင့္ ေရွ႕အလားအလာမ်ား၊ က႑အလိုက္ေဈ းကြက္အလားအလာနွင့္ ေဈ းကြက္ဖြံ႔ၿဖဳိ းတိုးတက္မႈမ်ား၊ တန္ဘိုးေျပာင္းလဲမႈကြင္းဆက္ (value chain) တြင္ တိုးတက္ေစေရး အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကိုလည္းျပဳလုပ္ၾကသည္။ အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မ်ားအပိုင္းတြင္ လည္းသုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ဆန္းစစ္ေလ့လာျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေဖၚထုတ္အတည္ျပဳ ျခင္း၊ ေတြ႔ႀကံဳ ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ သံုးသပ္အေျဖရွာျခင္းမ်ားျပဳ လုပ္ၾကသည္။ဤသို႔အဘက္ဘက္မွ ျပည့္စံုစြာထည့္သြင္းစဉ္းစား ၍ ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္းၾကျပီးက႑တစ္ခုျခင္းစီအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုညွိနွိုင္းေဖၚထုတ္ျပဳ စုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ Problem Tree နွင့္ မဟာဗ်ဴ ဟာဦးတည္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မဟာဗ်ဴ ဟာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(plan of action) ေရးဆြဲနိုင္ရန္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ အဆိုပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကိုေရးဆြဲခ်မွတ္ၾကသည္။ ဤနည္း လမ္းမ်ားျဖင့္ က႑အလိုက္ မဟာဗ်ဴ ဟာ အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္မ်ားနွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲနိုင္ခဲ့ၾကသည္။ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴ ဟာဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရ က႑နွင့္ပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးေပါင္းစည္းမႈတို႔ျဖင့္ အနွစ္သာရျပည့္ဝစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ျပီးရလဒ္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ဦးတည္နိုင္ခဲ့ေပသည္။   

Undefined
News Category: