အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Fri, 08/10/2018 - 11:00 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ(NES)တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံတန္ဖိုးျမႇင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားက႑အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးေဆြးေႏြးျခင္း

Wed, 08/08/2018 - 10:43 -- kndmyo

မႏၲေလးၿမိဳ႕ “Mandalay Convention Center” တြင္ နိုင္ငံတကာမွ ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးမ်ား က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

Tue, 08/07/2018 - 16:17 -- kndmyo

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ ၁/၂၀၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း

Tue, 08/07/2018 - 13:25 -- sezuser

ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ (၁/၂၀၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ၁၄၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃)၊ ညီလာခံခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာဗဟိုအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္္ပုံေငြအပိုင္း (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊အားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ကယားျပည္နယ္ (ခိုင္မာက်စ္လစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း (တိုးခ််ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်ဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Thu, 07/12/2018 - 13:21 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားရရွိေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Wed, 06/13/2018 - 17:22 -- IT_international

NTF IV Myanmar Inclusive Tourism with focus on Kayah State (consolidation) and Tanintharyi Region (extension) Activities carried out during Jan - May 2018

Mon, 06/04/2018 - 18:28 -- IT_international

NTF IV Myanmar Inclusive Tourism with focus on Kayah State (consolidation) and Tanintharyi Region (extension)
Activities carried out during Jan - May 2018

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္္ပုံေငြအပိုင္း (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလု္္ငန္းစီမံကိန္း ကယားျပည္နယ္ (ခိုင္မာက်စ္လစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း (တိုးခ််ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Mon, 06/04/2018 - 18:24 -- IT_international

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္္ုပုံေငြအပိုင္း (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ကယားျပည္နယ္ (ခိုင္မာက်စ္လစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း (တိုးခ််ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

30.4.2018 မွ 4.5.2018 ရက္ေန႔အထိ က႑အလိုက္လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွုသတင္းမ်ား

Wed, 05/16/2018 - 17:29 -- IT_international

30.4.2018 မွ 4.5.2018  ရက္ေန႔အထိ က႑အလိုက္လွုပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွုသတင္းမ်ား

Pages

       အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)တို႔မွ ႀကီးမႉး၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Surat ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ(၂၈)ရက္ေန႔မွ(၃၀)ရက္ေန႔အထိ “2nd Edition of Source India” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾ...
Subscribe to Trade Promotion RSS

Made in myanmar export products

ထုတ္လုပ္သူအမည္  -  ေဒၚခင္ျမ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ - ၃၁ x ၃၂ လမ္းၾကား၊၆၃ x ၆၄ လမ္းၾကား ၊ခ်မ္းေအးသာဇံျမို ူ့နယ္၊မႏၱေလး ။

ထုတ္လုပ္သူအမည္       - ဒၚေဌးေဌးျမင့္

ေနရပ္လိပ္စာ               -ရတနာပံုးေစ်း၊

ထုတ္လုပ္သူအမည္  - ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ေဒၚျမင့္ျမင့္ရီ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ -  ေပ်ာ္ဘြယ္ေလးေက်းရြာ ၊တြံေတးျမိ ု့။

ထုတ္လုပ္သူအမည္        -  ဦးေက်ာ္ေရႊ

ထုတ္လုပ္သူလိပ္စာ       - ခ်မ္းၿမသာစည္(၂လမ္း) ၊ အဂၤလားရပ္ကြက္ ၊တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္