ကုန္သြယ္မႈသတင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕

ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း။

၂။      ပို႔ကုန္ကုန္စည္မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။      ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ပို႔ကုန္ကုန္စည္မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ားက်င္းပရာတြင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂။      နိုင္ငံအလိုက္၊ ကုန္စည္အလိုက္၊ ကုမၸဏီအလိုက္ကုန္သြယ္မွုႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးလာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၃။      နိုင္ငံတကာမွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေနေသာအရည္အေသြးဆိုင္ရာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ ဒီဇိုင္း၊ ထုပ္ပိုးမွု၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မွုႏွင့္ စာသုံးသူမ်ားအတြက္ လုံျခဳံစိတ္ခ် ရမွုတို႔ကိုကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၄။      ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းထိန္းသိမ္းႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ျမန္မာကုန္သြယ္မွုဗဟိုဌာန၏လုပ္ငန္းမ်ားကိုတာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။      ျမန္မာ့ပို႔ကုန္မ်ား ျပည္ပေဈးကြက္မ်ားသို႔ ထိုးေဖာက္နိုင္ေရး ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား၊ စီးပြားေရးသံမွူးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၃။      ပုဂၢလိကစီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားအျပန္အလွန္သြားလာမွုမ်ားကိုစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္း။

၄။      ျပည္ပမွ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။      ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျပည္ပေဈးကြက္ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၆။      ကုန္သြယ္မွုႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအစည္းအေဝး၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။

၇။      ကုန္သြယ္မွုတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားဆြဲေဆာင္မွုေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။