ကုန္သြယ္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္သုေတသနဌာနခြဲ

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္သုေတသနဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စုံေသာသတင္းအခ်က္အလက္ဘဏ္ တည္ေဆာက္၍ ေဈးကြက္ သတင္းလႊာထုတ္ျပန္ျခင္း၊ နိုင္ငံအလိုက္ ေဒသအလိုက္ လတ္တေလာအေရးႀကီးစီးပြားေရးသတင္းမ်ား/ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ သတင္းျဖန္႔ေဝေပးျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္အလားအလာႏွင့္ ျပည္ပစားသုံးသူမ်ားအားသုေတသနျပဳ၍ အစီရင္ခံစာျပဳစုျခင္း။

၂။      အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ နိုင္ငံကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံအဆင့္ မူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ား၊ စာရင္းအင္းမ်ား၊ ေဈးကြက္အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာၿပီးကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာသုေတသနႏွင့္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္၍ အခါအားေလ်ာ္စြာအစီရင္ခံစာမ်ားတင္ျပျခင္း။

ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္ဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊

၂။      ကုန္သြယ္မွုႏွင့္ ေဈးကြက္သတင္းလႊာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ေဝျခင္း။

၃။      နိုင္ငံအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ထူးျခားသည့္ကုန္စည္ႏွင့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအားအခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီတင္ျပျခင္း။ 

၄။      ေဈးကြက္အလားအလာမ်ားအားေလ့လာသုံးသပ္၍၊ အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

၅။      ျပည္ပေစ်းကြက္မွ စားသုံးသူမ်ား၏ အမူအက်င့္မ်ားကိုသုေတသနျပဳတင္ျပျခင္း။

၆။      ျပည္ပစီးပြားေရးကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္ ေဈးကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပုဂၢလိကအသင္းအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း။

ကုန္သြယ္မွုသုေတသနဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      နိုင္ငံအဆင့္စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသုေတသနျပဳတင္ျပျခင္း၊

၂။      အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မွုႏွင့္စီးပြားေရးစာရင္းအင္းမ်ားေလ့လာျပဳစုတင္ျပျခင္း၊

၃။      ကုန္သြယ္မွု၊ စီးပြားေရးႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမွုပညာရပ္မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ သုေတသနျပဳျခင္း။

၄။      နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊

၅။      ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖိုရမ္မ်ားသို႔ ဌာနကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ျခင္း။

၆။      ကုန္သြယ္မွုအေျခအေနအစီရင္ခံစာမ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳစုတင္ျပျခင္း။