စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန

                                

 စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန သမိုင္းအက်ဥ္း

  • ၁၉၄၅ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းအဖြဲ႕ (The Agricultural Project Board - APB) အဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းသည္။
  • ၁၉၄၇ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြဲ႕ (State Agricultural Marketing Board - SAMB) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည္။
  • ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရးအဖြဲ႕ (Union of Burma Agricultural Marketing Board - UBAMB) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
  • ၁၉၆၅ ခု၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းအမွတ္ (၁) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းသည္။
  • ၁၉၇၆ ခု၊ မတ္လတြင္ လယ္ယာကိုင္းက်ြန္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမထြက္ကုန္ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (Agricultural and Farm Produce Trade Coperation - AFPTC) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
  • ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္း၀ယ္ေရး (Myanma Agrilculture Produce Trading - MAPT) အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
  • ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန (Department of Trade Promotion - DTP) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
  • ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးႏွင့္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန (Department of Trade Promotion and Consumer Affairs - DTPCA) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။
  • ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ စားသံုးေရးရာဦးစီးဌာန(Department of Consumer Affairs-DCA) နွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ ့( MYANTRADE) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ ့စည္းျပီး လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိပါသည္။

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁။         စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ ့သို့ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားနွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။

၂။         ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စားသံုးသူေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းေလ့လာေဆာင္ရြက္ရန္။

၃။         အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ ့စည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးနွင့္ ယင္းအဖြဲ ့မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အားေပးေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။        စားသံုးသူအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လူထုဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတင္းျဖန့္ေဝေပးျခင္းနွင့္စားသံုးသူတို့၏ သေဘာထားကိုရယူရန္္။

၅။        စားသံုးသူထံမွျဖစ္ေစ၊ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ ့အစည္းမ်ားနွင့္ အျခားအဖြဲ ့အစည္းမ်ားထံမွ ျဖစ္ေစ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးနွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို လက္ခံေျဖရွင္းေပးရန္္။

၆။         စားသုံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္းနွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူ၍ သုေတသနျပဳျခင္းနွင့္ ယင္းသုေတသနျပဳမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ စားသံုးသူမ်ား၏ အက်ိဳးအတြက္ လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

၇။        အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

၈။         ေဘးဥပါဒ္အႏၲရာယ္ရွိေသာ စားသံုးရန္မသင့္သည့္ ကုန္စည္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တားျမစ္နိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသို့ အေၾကာင္းၾကားရန္။။

၉။        ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ စံခ်ိန္စံညႊန္း ကြ်မ္းက်င္မႈအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားကို လိုအပ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ

ဖြဲ ့စည္းေပးနိုင္ရန္ သုေတသနနွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးစီးဌာနနွင့္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၀။       စားသံုးသူအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရန္နွင့္ ယင္းတို့၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ပညာေပးရန္။

၁၁။      စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ ့က ခ်မွတ္ေသာ စီမံခန့္ခြဲေရးျပစ္ဒဏ္အေပၚ အယူခံမႈကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္။

၁၂။       တည္ဆဲဥပေဒနွင့္အညီ ဖြဲ ့စည္းျပီးျဖစ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး အသင္းအဖြဲ ့မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၃။       စီးပြားျဖစ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ က႑အသီးသီး ေစ်းကြက္ယွဥ္ျပိဳင္ဝင္ေရာက္နိုင္စြမ္းရွိေအာင္ အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္းျမွင့္တင္ျခင္းကို ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ ့ အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္း ျမွင့္တင္ပညာေပးေဆာင္ရြက္ရန္။

၁၄။       ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသၾကီးအသီးသီး၌ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို ကုန္ၾကမ္းအတိုင္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းအစား ကုန္ေခ်ာအျဖစ္ေရာင္းခ်နိုင္ရန္ အေသးစား၊ အလတ္စား (SME) စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္လာေရးႏွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္လာေရး ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။