စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

မန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔

စီမံကိန္းႏွင့္ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း။

၂။       ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ား သံုးစြဲမႈႏွင့္ လက္က်န္အေျခအေနႀကီးၾကပ္ျခင္း။

၃။       ၀င္ေငြမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

၄။       လစဥ္ေငြစာရင္းလခ်ဳပ္မ်ားေရးဆြဲျပဳစု၍ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ေပးပို႔ျခင္း ။

၅။       သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္း၍ ႏွစ္တို/ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း။

၆။       ႏွစ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ၫွိႏိႈင္းကြပ္ကဲျခင္း။

၇။       စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္တိုးတက္မႈမ်ား ျပဳစု တင္ျပျခင္း။

၈။       မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

ေငြစာရင္းဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       မူလႏွင့္ျဖည့္စြက္၊ ျပဳျပင္ၿပီးရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။       စာရင္းယူနစ္အလိုက္၊ အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္အလိုက္၊ သံုးလပတ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြခြဲေ၀ ခ်ထားျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲမႈ၊ လက္က်န္အေျခအေနမ်ားအား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။       စာရင္းယူနစ္မ်ား၏ လခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအား စိစစ္ကြပ္ကဲၾကပ္မတ္ျခင္း။

၄။       အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ သံုးလပတ္၊ ေလးလပတ္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းျပန္တမ္းေရးဆြဲျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။  

၅။       ရံုးခ်ဳပ္ဌာနခြဲမ်ားအတြက္ သံုးလပတ္ရန္ပံုေငြေရးဆြဲျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။

၆။       အသံုးစရိတ္ (Bill) မ်ား စိစစ္ေပေခ်ျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။

၇။       ရံုးခ်ဳပ္စာရင္းယူနစ္၏ ဌာန စာရင္းမ်ားႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြအတြက္ (DL) ေတာင္းခံျခင္း၊ (LC) ဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔အတြက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။

၈။       သာမန္ႏွင့္ေငြလံုးေငြရင္းရေငြမ်ားအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။       ဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္အရ ဌာနကိုယ္စား စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ မ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။       အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အေသးစိတ္စီမံခ်က္မ်ားေရးဆြဲျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။       ဌာန၏စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဌာနခြဲမ်ားအၾကားႏွင့္ ျပင္ပဌာန အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေပါင္းစပ္ၫွိႏိႈင္းေပးျခင္း။

၅။       ဌာန၏ရည္မွန္းခ်က္တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိနး္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

၆။       ဌာန၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို လစဥ္၊ သံုးလပတ္၊ (၆) လပတ္၊ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ား ျပဳစုတင္ျပႏိုင္ေရး ႀကီးၾကပ္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇။       ကုန္သြယ္မႈက႑စာရင္းအင္းမ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ျပဳစုတင္ျပျခင္း။