စီမံေရးရာဌာနခြဲ

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔

(Myanmar Trade Promotion Organization) ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

စီမံေရးရာဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

၂။       ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္၀န္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။       ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားအားထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းလက္ခံျခင္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း။

၄။       အေထြေထြစီမံေရးရာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။       ၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္သြားလာေရးႏွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကိစၥမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး

၀န္ထမ္းစီမံေရးရာဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ဌာန၏ ၀န္ထမ္းစီမံေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။       ၀န္ထမ္းမွတ္တမ္းႏွင့္၀န္ထမ္းပင္စင္ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း

၃။       ၀န္ထမ္းမ်ားစည္းကမ္းစနစ္တက်ရွိေရး မႈခင္းနွင့္စစ္ေဆးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္နွင့္ သက္သာကိစၥ မ်ားအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၄။       ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏွင့္စရိတ္ကိစၥရပ္မ်ားအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

၅။       လူ႔စြမ္းအားစီမံကိန္းေရးဆြဲ၍ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

          (Myantrade အတြက္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္သီးသန္႔အဖြဲ႔ထားရွိျခင္း)

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးး

အေထြေထြစီမံေရးရာဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       လံုၿခံဳေရးႏွင့္သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ၫႊန္ၾကား ခ်က္ႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။        

၂။       အေဆာက္အဦျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေငြလံုးေငြရင္း ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားကို ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။       ဌာနအတြက္လိုအပ္ေသာ ရံုးသံုးစာေရးကိရိယာမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။       အေဆာက္အဦ၊ အိမ္ရာ၊ အေဆာင္မ်ားအားျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း။

၅။      ထပ္ျဖည့္ျခင္း