စီမံေရးရာ ဌာနခြဲ

စီမံေရးရာဌာနခဲြ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္နွင့္ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တို့၏ စီမံခန့္ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနွင့္ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း။

၂။       မူဝါဒဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထိန္းသိမ္း/ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ နုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဘြဲ ့ထူး၊ ဂုဏ္ထူးမ်ားစိစစ္/ေထာက္ခံ/ခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃။       ဝန္ထမ္းစီမံခန့္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။       မႈခင္းကိစၥမ်ား၊ စာရင္းပယ္ဖ်က္ရန္ကိစၥမ်ား၊ ရရန္ မႈခင္းေၾကြးေကာက္ျခံခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။       အျငိမ္းစားဆိုင္ရာ ကိစၥရက္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၆။       ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမွတ္တမ္းမ်ားထားရွိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေျမ/အခန္း/အေဆာက္အဦ ငွားရမ္းျခင္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သိုေလွာင္ရံုစာရင္းမ်ားကိုထားရွိ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေလလံတင္ထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္းနွင့္လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇။       ေျမ၊ အခန္း၊ အေဆာက္အဦ၊ သိုေလွာင္ရံု၊ စက္ရံု၊ အလုပ္ရံု၊ တည္ရွိရာေျမမ်ားအား ဌာနအမည္ေပါက္ ေျမပံု၊ ေျမရာဇဝင္၊ ေျမဂရမ္ရရွိေရးၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၈။       ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အိမ္ယာေနထိုင္ေရး စနစ္တက် စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၉။။      စီမံခန့္ခြဲမႈ အသံုးစရိတ္မ်ားကို လုပ္ငန္းဌာနအသီးသီးသို့ စိစစ္ခြဲေဝ ခြင့္ျပဳေပးရျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၀။      အုပ္ခ်ဳပ္မႈစက္သံုးဆီမ်ား ပံုမွန္ရရွိေရးႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားသို့ စက္သံုးဆီမ်ား ခြဲေဝေပးေရးကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၁။      ဌာနဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ဌာနဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ ့မ်ား ဖြဲ႕စည္းစစ္ေဆးျခင္းဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း/ဥပေဒ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီအေရးယူျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၂။      ေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္မ်ားအတြက္ အမိန့္ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၃။      လူ ့စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသင္တန္း၊ ေဆြေႏြးပြဲမ်ားသို့ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္နိုင္ေရး စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၁၄။      အရန္ဆီမ်ား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ထုတ္ေပးျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၅။      ဝန္ၾကီးဌာနေပါင္းစံု အားကစားျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၆။     တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္မ်ားသို့ စီမံခန့္ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၇။     ဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။