မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕

မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ႏွစ္နိုင္ငံ ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၂။      အဓိကပို႔ကုန္အမယ္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ပို႔ကုန္အေထာက္အကူ ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၃။      ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္းေဖာ္ျပနိုင္မည့္ Trade Portal (E–Biz) ထူေထာင္၍ ဝန္ေဆာင္မွုေပးျခင္း။

ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ႏွစ္နိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖၚ ျခင္း၊

၂။      ကုန္သြယ္မွုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အသုံးခ်၍ ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္နိုင္ေရး ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၃။      ကုန္သြယ္မွုသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊

၄။      အစိုးရကုန္သြယ္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ား အျပန္အလွန္သြားလာမွုမ်ားကို စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊

၅။      ႏွစ္နိုင္ငံ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

မဟာဗ်ဴဟာေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ေဈးကြက္ရရွိေရးႏွင့္ ပို႔ကုန္ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္ ျမင့္တင္ေပးျခင္း။

၂။      ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ကုန္သြယ္မွုအေထာက္ အကူမ်ား ပံ့ပိုး ကူညီေပးျခင္း။

၃။      ဦးစားေပးပို႔ကုန္က႑မ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

Trade Portal (အီး-စီးပြားေရးလုပ္ငန္း)ဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။      ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ Myanmar Trade Portal တည္ေထာင္၍ B to B, B to C, E-commerce လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

၂။      ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ေအာင္ျမင္ထင္ရွားသည့္ E-commerce Website မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္တည္ေဆာက္ျခင္း။ (ဥပမာ-alibaba, tradeindia, etc.,)

၃။      ဌာနတြင္း သတင္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္နည္းပညာ (ICT) အသုံးခ်မွု ေခတ္မီထိ ေရာက္ ေရး တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။