မူ၀ါဒ ေလ့လာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း စာရင္းအင္း ဌာနခြဲ

မူ၀ါဒေလ့လာေရးႏွင့္ စီမံကိန္းစာရင္းအင္းဌာနခဲြ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ျကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႔အား တာ၀န္ခံ၍ ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စာရင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။       ႏွစ္တုိ၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း။

၃။       ဌာနႀကီးမ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ သံုးလပတ္၊ ေျခာက္လ ပတ္ႏွင့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာမ်ား ေရးသားတင္ျပျခင္း။

၄။       လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအရ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားေရးဆဲြေရးကိစၥရပ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း။

၅။       စီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေျခအေနအား ဌာနခဲြမ်ားကုိယ္စား စုစည္း တင္ျပျခင္း။

၆။       မူဝါဒဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇။       ဌာနခြဲရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စီမံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။