သတင္းက႑

Fri, 03/23/2018 - 18:49

           FAO မွ ဦးစီးက်င္းပသည့္ “National Stakeholder Consulation Workshop on

 Conceptualizing a Policy Framework for Nutrition Sensitive Food System for Myanmar”

Tue, 03/20/2018 - 00:04

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲ ၂၀၁၈ အၾကိဳ Promotion Conference ပြဲကို

၁၉.၃.၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ နံနက္ ၁၀:၀၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊

Pages