သတင္းက႑

Thu, 09/20/2018 - 11:59

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ၃၁-၈-၂၀၁၈ ရက္စြဲပါ အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာ

အမွတ္ ၉၄/၂၀၁၈ အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ က်င့္သုံး၍ စီးပြားေရးႏွင့္

Wed, 09/19/2018 - 10:09

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမွုက႑အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းေဝးက်င္းပျပီးစီး

Pages