သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာနွင့္အရည္အေသြးစီမံခန္ ့ခြဲေရးဌာနခြဲ

သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာနွင့္အရည္အေသြးစီမံခန့္ခြဲေရးဌာနခြဲ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁။    e-Government ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာန သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ ေရးနည္းပညာေကာ္မတီႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။     ဌာန၏ Website ျဖစ္ေသာ trade.gov.mm ကို ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း။

၃။    အရည္အေသြးမီသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ Information Technology Database System တည္ေဆာက္ေရးကိုႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖည့္ဆည္းေရးစီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။    အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းဌာန အသီးသီးႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ Internet ကြန္ယက္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ Information Technology ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ e-Government ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ရယူစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ e-Government လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ထမ္းအရည္ အေသြးျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားတြင္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။    ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ထုတ္လုပ္တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ားကို ဓါတ္ခြဲစစ္ေဆး၍ Certification ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငန္း မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ကူညီေပးျခင္း။

၆။    ဓါတ္ခြဲခန္းနည္းပညာမ်ား အစဥ္တိုးတက္မွုရွိေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ နည္းပညာမ်ား ေခတ္ႏွင့္အညီ ရင္ေဘာင္တန္းလိုက္နာရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇။    လက္ရွိဓါတ္ခြဲစစ္ေဆးေပးေနေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕၍ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆး မွုမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ (Capacity Building)ကို တည္ေဆာက္သြားရန္။

၈။    ေခတ္ႏွင့္အညီ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ Food Safety, SPS, အစရွိသည့္ စားသုံးသူအက်ိဳး စီးပြားကာကြယ္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္း။

၉။    အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲေရးအတြက္ စမ္းသပ္ေလ့လာမွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၀။    ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ထုတ္လုပ္တင္သြင္းလာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အခ်င္းအရည္အေသြး သတ္မွတ္ခ်က္(Specification)မ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းသတ္မွတ္ခ်က္(Standardization)မ်ားအား ျပည္တြင္းျပည္ပ International, Regional, National, Association, Company-wise  Specification မ်ား၊ Standard မ်ားႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ေလ့လာ၍အားေပးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၁။    ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာေသာ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမွုဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပသင္တန္း၊ နည္းပညာမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။