အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မွူ ၿမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

၁။     ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္ တင္ေရး

        အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ ရျခင္း။

၂။     အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္ ျပသ ႏိုင္ေရး အတြက္

        သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပို႔ျခင္း။

၃။     ျပည္တြင္း/ ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲအစီအမံမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။     ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္သည္အသင္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ပညာေပးသင္တန္းမ်ား အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္

        ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။     ကုန္စည္ျပပြဲအမွာစာမ်ား ျပဳစုျခင္း၊ ျပပြဲေကာ္မတီသို႔တင္ျပျခင္း၊ယာယီတင္သြင္း/တင္ပို႔ ခြင့္ျပဳ မိန္႔စာ ထုတ္ေပးျခင္း။

၆။     သတင္းဗဟိုဌာန၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၇။     ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္က်င္းပေသာ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားကို ၾကီးၾကပ္ျခင္း။

၈။     ကုန္စည္ျပပြဲမွတ္တမ္းမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စနစ္တက် စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ ျပည္တြင္း /ျပည္ပ ျပပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္

        မွတ္တမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း။

၉။     ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရး စီးပြားေရးသံမွဴးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း။

၁၀။   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲ ျခင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈမ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း။

၁၁။   ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား၏ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားႏွင့္ရလဒ္မ်ားကို  တိုင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ရုံးမ်ားသို႔ မွ်ေ၀ျခင္း။

၁၂။   ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မွဳဗဟိုဌာန၏   ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ပုဂၢလိက  က႑အေပၚ ကူညီပံ့ပိုးျခင္း။

၁၃။   ကုန္သြယ္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လက္ရွိေအာင္ျမင္ေနေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔ အၾကဳံမ်ားကို ျပည္နယ္တိုင္းရုံးမ်ားသို႔

       မွ်ေ၀ျခင္း။

၁၄။   ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအသိပညာႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားရရွိေရး အျပည ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

        ကုန္သြယ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးကိစၥ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၅။   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလွဴရွင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

၁၆။   ျမန္မာ့ပုိ႔ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၇။   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေစ်းႏႈန္း၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၈။   ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္နယ္ျမိဳ႕မ်ားမွ သတင္းဗဟိုဌာနမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ သတင္းဖလွယ္ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ

        သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၉။   ႏိုင္ငံအလိုက္ ေရာင္းလိုအား/၀ယ္လိုအား ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ေစ်းကြက္ ခန္႔မွန္း သုံးသပ္ ခ်က္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားျဖင့္

        ထုတ္ျပန္ေပးေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၀။   ႏိုင္ငံတကာမွ ျပပြဲစီစဥ္သူမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ျပီး သြားေရာက္ ျပသမည့္

        ကုမၸဏီမ်ား ေရြးခ်ယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂၁။   ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပတြင္ အျမဲတမ္းပို႔ကုန္ျပခန္းမ်ားထားရွိႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂၂။   မိမိႏိုင္ငံထြက္ကုန္မ်ားအနက္မွ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္း

        မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေလ့လာရွာေဖြေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၃။   ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိသည့္ ကုန္စည္မ်ားအား မိမိႏိုင္ငံမွ

        ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာမ်ား ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

၂၄။   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္တစ္မယ္ခ်င္း ပိုမိုတိုးျမွင့္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးျခင္း၊

        လိုအပ္သည္မ်ားကို ဆက္စပ္ညွိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၅။   ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္ရရွိေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သိရွိႏိုင္

        ရန္ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၂၆။   ႏိုင္ငံအလိုက္၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ားပါေသာ Country Profile မ်ားျပဳစုတင္ျပျခင္း။

၂၇။   ေဒသအလိုက္၊ႏိုင္ငံအလ္ိုက္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာဆက္ဆံ မႈမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊

        ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၈။   ျပည္ပမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားလာေရာက္ျခင္းအတြက္ ခရီးစဥ္မ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ Call မ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊

        ဆက္ဆံေရးအရာရွိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။