ေငြစာရင္း ဌာနခြဲ

ေငြစာရင္းဌာနခြဲ

 

ေငြစာရင္းဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား

                           

၁။       ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲျခင္း။

၂။       ခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီး ရန္ပံုေငြမ်ားအား စာရင္းယူနစ္အလိုက္၊ ေခါင္းစဥ္အလိုက္၊ သံုးလပတ္အလိုက္ ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း၊ သ့ုးစြဲမႈႏွင့္ လက္က်န္အေျခအေနကို ၾကီးၾကပ္ ျခင္း။

၃။       ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ စာရင္းယူနစ္အလိုက္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေငြထုတ္သူအရာရွိမ်ား သတ္မွတ္တာဝန္ေပးျခင္း၊ ဘဏ္သို့ အေၾကာင္းၾကား ျခင္း။

၄။       တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္မ်ားသို့ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြမ်ားအတြက္ ေငြထုတ္ကန့္သတ္ခ်က္ျဖည့္တင္းေပးျခင္း။

၅။       ရံုးခ်ဳပ္ ဌာနၾကီးမ်ားမွ တင္ျပေတာင္းခံလာေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားအားစိစစ္ေပးျခင္း။

၆။       အသံုးစရိတ္ေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ ေငြသားလိုအပ္ခ်က္စာရင္း ဌစ-၂ ေရးဆြဲျခင္း။

၇။       ရန္ပံုေငြလႊဲအပ္စာရင္း ဌစ-၃ ေရးဆြဲ၍ ဘဏ္သို့ ေပးပို့ျခင္း။

၈။      ခ်က္လက္မွတ္ သိုေလွာင္မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ ဌစ-၄ ေရးသြင္းျခင္း။

၉။       ေငြစာရင္းစာအုပ္ ဌစ-၅ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၀။     ေငြစာရင္းစာအုပ္ လက္က်န္ရွင္းတမ္း ဌစ-၆ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၁။     ေပးသြင္းထားေသာ ေပးသြင္းေငြမ်ားအတြက္ ရေငြေျပစာေရးသြင္းျခင္း၊ ဘဏ္ရေငြ ဌစ-၇ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၂။     သက္ဆိုင္ရာဌာနခြဲမ်ားမွ ေတာင္းခံလာေသာ အသံုးစရိတ္မ်ား စိစစ္၍ ေပးေငြေျပစာ TF-131 ေရးဆြဲျခင္း၊ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္း၊ စိစစ္ေပးျခင္း၊ ဘဏ္ေပးေငြ ဌစ-၈ ေရးသြင္းျခင္း၊ ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ေငြစာရင္းေခါင္းစဥ္ေျချပ ဌစ-၉ ေရးဆြဲျခင္း။

၁၃။     လစဥ္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ဌစ-၁၀ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၄။     လစဥ္ ဘဏ္ႏွင့္ဘဏ္ကိုက္ညွိခ်က္စာရင္း ဌစ-၁၁ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၅။     ေၾကြးျမီနွင့္အပ္ေငြအတြက္ အေပါင္းအႏႈတ္စာရင္း ဌစ-၁၂ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၆။     အေသးသံုးေငြစာရင္းစာအုပ္ ဌစ-၁၃ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၇။     ၾကိဳတင္ထုတ္ေပးေငြ မွတ္တမ္းစာအုပ္ ဌစ-၁၄ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၈။     အပ္ေငြမွတ္ပံုတင္စာအုပ္ ဌစ-၁၅ ေရးသြင္းျခင္း။

၁၉။   ယာယီစာရင္းမ်ားအတြက္ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္ ဌစ-၁၆ ေရးသြင္းျခင္း။

၂၀။  ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္မ်ား၏ စာရင္းယူနစ္မ်ားအားလံုးမွ ေပးပို့ေသာ လခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအား စုစည္း၍ ျပည္ေထာင္စုခ်ဳပ္ စာရင္းေရးဆြဲျခင္း။

၂၁။  ေန့စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ သံုးလပတ္၊ ေလးလပတ္လႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းျပန္တမ္းမ်ား ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း။

၂၂။  ရံုးခ်ဳပ္ႏွင့္တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားနွင့္ စာရင္းယူနစ္မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားအား ၾကီးၾကပ္ျခင္း။

၂၃။  ပံုေသပိုင္ပစၥည္းမ်ား ေပးရန္/ ရရန္စာရင္းမ်ား၊ ယခင္ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး၏ ၃၁-၃-၂၀၁၃ ေန့ရွိ လက္က်န္စာရင္းတမ္းပါ စာရင္းဖြင့္ လက္က်န္မ်ားမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ စာရင္းေရးသြင္းရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ နည္းစနစ္မ်ားအား ဘ႑ာေရးနွင့္အခြန္ဝန္ၾကီးဌာန၏ ၁၀-၉-၂၀၁၃ ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ ဘလ-၃/၂၀(၁၄၃၈/၂၀၁၃)ႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၄။  ရံုးခ်ဳပ္ ဌာနၾကီးမ်ားမွ တင္ျပေတာင္းခံလာေသာ လစာ Bill မ်ားအား စိစစ္ေပးေခ်ျခင္း။

၂၅။  စာရင္းေပါင္းခ်ဳပ္စာရင္းအား ဦးစ ပံုစံမ်ားျဖင့္ စာရင္းသြင္းျခင္း။

၂၆။  လစဥ္ လခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားအား စရအပိုင္း(၅)ပိုင္းျဖင့္ ေရးဆြဲ၍  ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသုိ့ ေပးပို့ရျခင္း။

၂၇။   (၆) လ တစ္ၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုးမွ စာရင္းစစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္း။