ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈဌာနခြဲ

မန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔

ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ားကို ကုန္ပစၥည္းအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ား၊ ကုန္သည္အသင္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းရန္။

၂။       လအလိုက္ေရာင္းလိုအား၊ ၀ယ္လိုအား၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္ခန္႔မွန္းသံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို မီဒီယာ (သတင္း/ဂ်ာနယ္) မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္။

၃။       ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိက်မွန္ကန္စြာရရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္။

၄။       သီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားမွ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးလာေရး၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသ ႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရန္။

၅။       ကုန္စည္သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရး သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၆။       ကုန္သြယ္မႈပတ္၀နး္က်င္တိုးတက္ေရး၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၇။       အထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား၊ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၊ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ရန္။

၈။       ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုေတသနမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၉။       အေျခခံစားကုန္မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ ပံုမွန္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၀။     ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးႏို္င္ေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၁။     ရန္ကုန္ျမိဳ႕ႏွင့္နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ သတင္းဖလွယ္ျပီး ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္သြယ္မႈသတင္းမ်ားျဖန္႔ေ၀ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၂။     မိမိႏုိင္ငံထြက္ကုန္မ်ားအနက္မွ ႏို္င္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

၁၃။     ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာနမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္မ်ားကို ပုဂၢလိကႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏို္င္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

ျပည္တြင္းကုန္စည္စီးဆင္းမႈဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       သီးႏွံအုပ္စု (၆) စု၏ ထုတ္လုပ္မႈ၊ စားသံုးမႈ၊ ပိုလ်ွံမႈအေျခအေနႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ ႏိုင္ေရး၊ Supply Chain Mechanism အတြင္း အဆင့္အလိုက္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈတြက္ခ်က္တင္ျပျခင္း၊ ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနႀကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။       ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၏ သီးႏွံဆိုင္ရာ Supply & Demand အေျခအေနကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာမွတ္တမ္းျပဳစုျပီး မိမိတို႔၏ ပိုလ်ွံသီးႏွံမ်ား ေစ်းကြက္၀င္ေရာက္ေရး သံုးသပ္တင္ျပျခင္း။

 

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး

ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္း၊ သုေတသနဌာနစု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       လယ္ယာထြက္ကုန္သီးႏွံမ်ား၊ သားငါးအေျခခံစားကုန္မ်ား၊ လူသံုးကုန္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မ်ား၌ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးဆင္းမႈအေျခအေနမ်ား သတင္းကို ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္ မ်က္ေျခမျပတ္ရယူၿပီး ရက္၊ အပတ္စဥ္၊ ကာလအလိုက္ ႏိႈင္းယွဥ္သံုးသပ္တင္ျပျခင္းျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။       အမယ္သစ္ပို႔ကုန္မ်ားေဖာ္ထုတ္ကာ ပို႔ကုန္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Supply & Demend အေျခအေန သတင္းစံုစမ္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကုန္သြယ္မွုဗဟိုဌာနမ်ားဌာနစု၏လုပ္ငန္းတာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။       တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မွုဗဟုိဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မွႈမ်ားအား ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။

၂။       ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ကုန္သြယ္မွုဗဟုိဌာနမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ သတင္းဖလွယ္ၿပီး ကုန္သြယ္မွႈသတင္းမ်ား ျဖန္႔ေဝႏိုင္ေရး ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

၃။       ေဒသအလုိက္ထြက္ကုန္မ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

၄။       ကုန္သြယ္မွုဗဟိုဌာနမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္ေရး ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

၅။       ကုန္သြယ္မွႈဗဟိုဌာနမ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မွုလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဝန္ေဆာင္မွႈ ေပးႏိုင္ရန္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ၿခင္း။

၆။       ျမန္မာ့ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပကုန္ဝယ္သူမ်ားအား ခ်ိတ္ဆက္၍ ေဈးကြက္ရွာ ေပးၿခင္း။

၇။       ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း။

၈။       စြမ္းေဆာင္ရည္ၿမင့္မားေသာပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ SME မ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ ေလ့က်င့္ ပ်ိဳးေထာင္၍ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးၿခင္း။

၉။       စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္မွုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျဖန့္ေဝေပး ေသာ ဗဟိုဌာနမ်ားထူေထာင္၍ ဝန္ေဆာင္မွုေပးၿခင္း။