ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႕

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ Myanmar Trade Promotion Organization – MYANTRADE တည္ေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာလတြင္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္သြားေရာက္စဥ္ ကိုရီးယားသမၼတ နိုင္ငံအစိုးရ၏ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးဌာန ထူေထာင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား ေဆြးေႏြး၍ အကူအညီေပးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးခ်က္မွတ္တမ္း (Record of Discussion - ROD)          

          ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ၊ ကိုရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွုေအဂ်င္စီ (KOICA) တို႔ Terms of Reference အရ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္မႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ေရးေအဂ်င္စီတည္ေထာင္ေရး ပင္မစီမံခ်က္ေရးဆြဲေရး စီမံကိန္း (The Project for Capacity development for Trade-Investment Promotion and establishment of Master Plan for Myanmar Trade Promotion Organization) အတြက္ Record of Discussion (ROD) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

သေဘာတူညီခ်က္မွတ္တမ္း (Agreed Minutes) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာ - ကိုရီးယား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးျဖစ္သူတို႔မွ Agreed Minutes တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အေထြေထြစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကုန္သြယ္မွုႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ MYANTRADE  ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ သေဘာတူညီၾကပါသည္။

စီမံကိန္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္မွႈႏွင့္နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈ (FDI) ပိုမိုတိုးျမႇင့္ႏုိင္ေစရန္၊ ကုန္သြယ္မွႈႏွင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ပိုမို ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊ စက္မႈက႑တြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွႈလုပ္ငန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ပိုမို ခိုင္မာလာေစရန္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမွ ပို႔ကုန္အမယ္မ်ားတိုးျမႇင့္ေရးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္၊ SME လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္သစ္ရွာေဖြနိုင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (IT) ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ၿပီး စီးပြားေရးစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာကုန္သြယ္ မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (MYANTRADE)  ဖြဲ႕စည္းရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ (Vision)

  • ပို႔ကုန္ဦးေဆာင္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကိုက်င့္သုံး၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ေဒသတြင္းကုန္သြယ္မႈ၌ ယွဥ္ၿပိဳင္ နိုင္စြမ္းရွိေသာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္။

ရည္မွန္းခ်က္ (Mission)

  • ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမၻာ့ေဈးကြက္မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္စြမ္းရွိေရး ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ားကိုတိုးျမႇင့္ရန္၊
  • ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကို “ျမန္မာျပည္တြင္ျပဳလုပ္သည္” ဟူေသာ တံဆိပ္ တပ္နိုင္ေရးသည္ MYANTRADE ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။
  • ဦးတည္ခ်က္မ်ား (Objectives)
  • အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဈးကြက္တြင္ ျမန္မာပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ “ဂုဏ္ပုဒ္” ကို ျမႇင့္တင္ရန္၊
  • အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေဈးကြက္တြင္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အသာစီးရရွိနိုင္ေရး ကူညီသည့္အေနျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္အက်ိဳးရွိေသာ သတင္းႏွင့္ေဈးကြက္သုေတသန အခ်က္အလက္၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျဖန္႔ေဝေပးရန္၊
  • ျမန္မာထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ရွာေဖြေနေသာ နိုင္ငံျခားတင္သြင္းသူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ထိေတြ႕ေပးရန္၊
  • ပင္လယ္ရပ္ျခားေဈးကြက္မ်ားတြင္ ျမန္မာကုန္စည္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွုမ်ား တိုးျမႇင့္တင္ပို႔ နိုင္ရန္။

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယားအျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (KOICA- Korea International Cooperation Agency)၏ ODA အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး ေအဂ်င္စီ (KOTRA- Korea Trade & Investment Promotion Agency) ၏ အကူအညီျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိပါသည္။

စီမံကိန္းကာလ (Project Period)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလထိ

စီမံကိန္းတန္ဖိုး (Project Value)

  1. အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈)သန္း (လ်ာထား)
  2. ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ MYANTRADE တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ပင္မစီမံကိန္း (Master Plan) ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ (Capacity Building for Trade Promotion and Establishment of Master Plan for Myanmar Trade Promotion Organization (MYANTRADE) အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၃)သန္း သတ္မွတ္ထားပါသည္။

သေဘာတူညီမွုစာလႊာ (Letter of Intent -LOI) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ROD အေပၚအေျခခံ၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး ႏွင့္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္  (KOICA)၊ (KOTRA) တို႔သည္ MYANTRADE ဖြဲ႕စည္း ေရးအတြက္ Master Plan ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္တည္ေထာင္ရန္  သေဘာတူညီမႈ စာလႊာ (LOI) ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Novotel Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Korea-Myanmar Economic Forum အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ႏွင့္ (KOTRA) ဥကၠဌတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။

ဖြင့္ပြဲ (Kick- off Metting) က်င္းပျခင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔၌ ေနျပည္ေတာ္ရွိ The Lake Garden Hotel တြင္ ပထမအႀကိမ္ Kick-off Meeting for MYANTRADE Master Plan အစည္းအေဝးကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ အမည္ျဖင့္ ဌာနအသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ နိုဝင္ ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားေစလႊတ္ျခင္း

ပထမအႀကိမ္ Working Level Officials အဆင့္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ကိုရီးယားနိုင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔မွ (၁၉) ရက္ေန႔အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ အရာထမ္း(၂၅)ဦး ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ Working Level Officials အဆင့္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ကိုရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔မွ (၂၈) ရက္ေန႔ အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတို႔မွ အရာထမ္း (၂၅)ဦးေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

Senior Level Officials အဆင့္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အျဖစ္၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔မွ စုစုေပါင္း (၁၉) ဦး ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

တတိယအႀကိမ္ Working Level Officials အဆင့္ ေလ့လာေရးအစီအစဥ္အျဖစ္ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ(၁၁) ရက္ေန႔ အထိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ ကုန္သြယ္ေရးဉီးစီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲတို႔မွ အရာထမ္း (၂၅) ဦး ေစလႊတ္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁။      ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတိုးတက္ရရွိေရး ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းရန္။

၂။      ပို႔ကုန္အမ်ိဳးအစား စုံလင္စြာတိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔နိုင္ေစရန္။

၃။      ပို႔ကုန္ေဈးကြက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္။

၄။      ေဈးကြက္ဝင္ေရာက္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္။

၅။      တန္ဖိုးျမႇင့္ပို႔ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္တင္ပို႔နိုင္ေစရန္။

၆။      ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူလၽွင္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္။

၇။      ကုန္သြယ္မႈပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း တည္ေဆာက္ေပးရန္။

အစိုးရအဖြဲ႕အတည္ျပဳျခင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္ (၁၁/၂၀၁၆) ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (Myanmar Trade Promotion Organization - MYANTRADE) တည္ေထာင္ျခင္းကို အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

ဦးေအာင္စိုး

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္

ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊

႐ုံးအမွတ္(၅၂) ၊ ေနျပည္ေတာ္

၀၉-၄၂၀၇၀၅၇၇၈

၀၆၇-၄၃၀၂၀၆၊ ၀၆၇-၄၃၀၄၇၀

aungsoe2005@gmail.com

ေဒါက္တာထိန္လင္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးဌာနခြဲ

၀၉-၄၃၀၃၈၃၈၁,  ၀၆၇-၄၃၀၄၅၈, ၀၆၇-၄၀၈၄၂၈

koeniglynn2009@gmail.com