ကုန္သြယ္မႈသတင္း

Sat, 06/10/2017 - 18:40

           မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ရာမညကုန္သြယ္မႈဗဟုိဌာနတြင္ ေဒသထြက္သီးႏွံႏွင့္

 ကုန္စည္ျပပြဲဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ (၉) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉:၀၀) နာရီတြင္က်င္းပခဲ့ရာ

Pages