September 2014

ဥပေဒ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ေခတ္နွင့္ ေလ်ာ္ ညီေအာင္ ျပင္ဆင္ ၿဖည့္စြက္ ေရးဆြဲလ်က္ရွိ

Mon, 09/01/2014 - 13:35 -- admin_im@2018

ကုန္သြယ္မႈ နွင့္ ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈက႑ဖြံျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ တတိယအဆင့္ အရွိန္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈေကာ္မရွင္နွင့္ ကိုရီးယားသမၼတနိုင္ငံ တရားေရးဝန္ျကီးဌာနတို့ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလြယ္ကူေခ်ာေမြ့စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ပဋိဉာဉ္စာခ်ုပ္မ်ား အသက္ဝင္ေစေရး( Ease of Doing Business, Enforcing Contracts in Myanmar)နွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲအား ယေန့နံနက္ဝ၉၃၀ အခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel တြင္က်င္းပျပုလုပ္ခဲ့ရာပုဂၢလိကက႑ေျပာင္းလဲဖြံျဖိုးတိုးတက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ နာယက၊သမၼတရံုးဝန္ျကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ျကီး ဦးတင္နိုင္သိ

နိုင္ငံေတာ္ျပဳ ျပင္ ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားအား တတိယအဆင့္ အရွိန္အဟုန္ ၿမွင့္တင္မႈ (Third Wave) လုပ္ငန္းစဉ္အရ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္လုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္ရံု ေဆြးေနြးပြဲ က်င္းပ ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၅

Tue, 09/16/2014 - 13:21 -- admin_im@2018

နိုင္ငံေတာ္ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအားတတိယအဆင့္အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္မႈ (Third Wave)လုပ္ငန္းစဉ္အရ ကုန္သြယ္ေရးနွင့္ရင္းနွီးျမွပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားကို နိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ အညီ ရင္ေဘာင္တန္းျပီးျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ Private Public Dialogue လုပ္ငန္းစဉ္နဲ ့ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖိုရမ္လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား စဉ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ကုန္သြယ္ေရးနွင့္စီးပြားေရးျမွင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ ့၊စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန နွင့္ International Finance Cooperation (IFC) တို ့ပူးေပါင္း၍ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္လုပ္ငန္းစဉ္ အလု

စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ျကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ဦးဝင္းျမင့္ အဆင့္ျမင့္ေရာ္ဘာ ထုတ္လုပ္ေရးစက္ရံု အက် ဳိးတူ ဖက္စပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နားလည္မႈ စာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားသို့ တက္ေရာက္

Tue, 09/16/2014 - 13:41 -- admin_im@2018

အီးယူသို့ ေရွာက္၊ သံပရာ၊ လိေမၼာ္မ်ိုးဝင္ သစ္သီးမ်ား တင္ပို့ေနျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည့္ ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံ

Wed, 09/17/2014 - 13:28 -- admin_im@2018

ကမၻာေပၚတြင္ စပိန္နိုင္ငံနွင့္ တူရကီနိုင္ငံျပီးေနာက္ တတိယအမ်ားဆံုး ေရွာက္၊ သံပရာ၊ လိေမၼာ္မ်ိုးဝင္သစ္သီးမ်ား (Citrus Fruits) တင္ပို့လ်က္ရွိသည့္ ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံသည္အီးယူသို႔၎၏ Citrus Fruits တင္ပို့ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေျကာင္း စက္တင္ဘာလအတြင္း ေျကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိ းတုိးတက္မႈနႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္အီးယူ

Wed, 09/17/2014 - 13:31 -- admin_im@2018

    အီးယူ၏ GDP တိုးတက္မႈနႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ပထမသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဥ္ပါက ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ဝ.၂% ျမင့္တက္ခဲ့ေျကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဉ္ပါက ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ အီးယူ၏ GDP သည္ ၁.၂% ျမင့္တက္ခဲ့ေျကာင္း၊ အလားတူ ယူရိုဇုန္၏ GDP တိုးတက္မႈနႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ပထမသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဉ္ပါက ဒုတိယ သံုးလပတ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ တည္ျငိမ္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဉ္ပါက ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ယူရိုဇုန္၏ GDP သည္ ဝ.၇% ျမင့္တက္ခဲ့ ေျကာင္း အီးယူစာရင္းအင္းရံုး၏ ဒုတိယအျကိမ္ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရ ပါသည္။

 

 

ဥေရာပလုပ္ငန္း စီမံခ်က္သစ္မ်ားတြင္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသြားမည့္ Panattoni Europe ကုမၸဏီ

Wed, 09/17/2014 - 13:34 -- admin_im@2018

    ေထာက္ပံ့ပို့ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေျမယာ အထူးျပုကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Panattoni Europe ကုမၸဏီသည္ ဥေရာပနိုင္ငံအခ် ဳိ႕  ၌ ကုန္စည္သိုေလွာင္ေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ သစ္မ်ားတြင္ ယူရို ၃၅၀ သန္းခန့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရွိရပါသည္။
    Panattoni Europe ကုမၸဏီသည္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံတြင္ ယူရိုသန္း ၂၀ဝ ခန့္၊ ပိုလန္နိုင္ငံနွင့္ ခ်က္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံတို့တြင္ ယူရိုသန္း ၁၅၀ ခန့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံရန္ စီစဉ္ထားပါ သည္။

 

 

 

 

 

ရုရွားနိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္တားျမစ္ ပိတ္ပင္မႈေျကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့ရေသာ အီးယူစိုက္ပ်ိုးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား ယူရိုသန္း ၃၀ ထပ္မံကူညီ ေထာက္ပံ့မည့္ အီးယူ

Wed, 09/17/2014 - 13:36 -- admin_im@2018

    ရုရွားနိုင္ငံ၏ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေျကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည့္ အီးယူစိုက္ပ်ိုးေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားအား အီးယူက ယူရိုသန္း ၃၀ ထပ္မံေထာက္ပံ့ ေပးမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ပုဂၢလိကက႑ာကလည္း ယူရိုသန္း ၃၀ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ထိုကဲ့သို့ ထပ္မံေထာက္ပံ့ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရုရွားနိုင္ငံ၏ အစားအစာ သြင္းကုန္တားျမစ္ ပိတ္ပင္မႈေျကာင့္ အီးယူစိုက္ပ်ိုးဆိုင္ရာေဈးကြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေျကာင္း စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန့တြင္ ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ေျကညာခ်က္အရ သိရွိရ ပါသည္။

ရုရွားနိုင္ငံ၏ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေျကာင့္ ယူရို ၃၅ သန္းခန္႔ထိခိုက္နစ္နာနိုင္ သည့္ စပိန္သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးပို႔ကုန္လုပ္ငန္းက႑

Wed, 09/17/2014 - 13:40 -- admin_im@2018

    အီးယူမွ သစ္သီးနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ရုရွားနိုင္ငံ၏ တားျမစ္ ပိတ္ပင္မႈအက်ိုးဆက္မ်ားအား စပိန္သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း ေတြ႔ျကံု ခံစားေနရပါသည္။ ရုရွားနိုင္ငံက အီးယူအေပၚ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ စတင္ ခ်မွတ္ခ်ိန္မွစ၍ ယေန့အခ်ိန္ထိ စပိန္သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးအမ်ိ ဳ းမ်ိ ဳ းတို့၏ ေဈးနႈန္းမ်ားသည္ ၄၀% မွ ၅၅.၅၆% အထိ သိသိသာသာ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။ စပိန္ေဈးကြက္အတြင္း သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးေရာင္းလိုအားမွာ ဝယ္လိုအားထက္ ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ Global Competitiveness Report 2014-2015 တြင္ အဆင့္ ၁၈ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ

Wed, 09/17/2014 - 13:43 -- admin_im@2018

     ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ Global Competitiveness Report 2014-2015 တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၈ ေနရာတြင္ရွိျပီး ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံနွင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံတို့သည္ ပထမနွင့္ ဒုတိယေနရာမ်ားတြင္ ရွိပါသည္။

Pages