November 2014

စက္တင္ဘာလအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွရေငြ ၂၈ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္

Mon, 11/03/2014 - 23:40 -- IT_local

၂၀၁၄ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွရေငြသည္ $ ၁,၇၆၅.၄ သန္းျဖစ္၍ ယခင္နွစ္အလားတူကာလက ရေငြ $ ၁,၃၁၄.၆ သန္းထက္ ၃၅% တက္ခဲ့ျပီး က်န္ ၂၈ လအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကိုရီးယားဗဟိုဘဏ္နွင့္ ကိုရီးယားယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အင္စတီက်ဴမွ ေအာက္တိုဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ စက္တင္ဘာလအတြင္း ရေငြတိုးလာျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၏ balance of payments သည္လည္း ပိုေငြ (surplus) $ ၇၀၇.၆ သန္းရွိခဲ့သည္။ balance of payments သည္ က်န္ ၂၇ လအတြင္း ကိုရီးယားမွျပင္ပႏုိင္ငံ မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား မ်ားျပားျခင္းနွင့္ ဂ်ပန္လူမ်ိုးခရီးသြား ကိုရီးယားနိုင္ငံတြင္း သံုးစြဲမႈေလ်ာ့က

အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ QE ေပၚလစီေၾကာင့္ ကိုရီးယားစီးပြားေရးတည္ျငိမ္မႈ ထိခိုက္နိုင္

Mon, 11/03/2014 - 23:49 -- IT_local

   အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္က လြန္ခဲ့ေသာေျခာက္နွစ္တာကာလအတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးကို အမွီျပဳထားသည့္ ၄င္း၏ မႀကံဳစဖူး Assets မ်ားဝယ္ယူမႈအစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္သည္ ကိုရီးယားစီးပြားေရး နွင့္ေငြေရးေၾကးေရးေဈးကြက္ကို ထိခိုက္နိုင္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုရီးယားအစိုးရက မ်ားစြာထိခိုက္နိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းနွင့္ ကိုရီးယား စီးပြားေရးသည္ အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိထားျပီးျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေၾကျငာခ်က္သည္လည္း ယခင္ကတည္းက ေမွ်ာ္လင့္ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ကိုရီးယားအစိုးရ ဝန္ထမ္းပင္စင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ဆနၵျပေတာင္းဆို

Mon, 11/03/2014 - 23:54 -- IT_local

    ကိုရီးယားအစိုးရ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္ထားရွိမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚေပါက္လာျပီးေနာက္ ႏုိဝင္ဘာလ (၁) ရက္၊ စေနေန႔က ကိုရီးယားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အနီးတြင္ လူအမ်ားအျပားဆနၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဆနၵ ျပပြဲတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢအသီးသီးမွ လူ ၁၁၀,ဝ၀ဝ ဦးခန္႔ ကိုရီးယားအစိုးရဝန္ထမ္းသမဂၢမွ လူ ၆၀,ဝ၀ဝ ခန့္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၄င္းအျပင္ ဆရာမ်ားသမဂၢမွ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားလည္း ဆနၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Mobile Shopping အြန္လိုင္းမွေဈးေရာင္းျခင္း အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာခဲ့

Mon, 11/03/2014 - 23:59 -- IT_local

    ကိုရီးယားတြင္ အြန္လိုင္းမွေဈးေရာင္း/ဝယ္ျခင္း မ်ားစြာတိုးတက္လာျခင္းနွင့္အတူ မိုဘိုင္း ေငြေၾကး အလႊဲ/အေျပာင္း mobile transaction ပမာဏမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ယခင္နွစ္ကထက္ mobile shopping transaction ပမာဏသည္ ၁၀ဝ% တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ယခုနွစ္တြင္ ေငြေၾကးပမာဏအားျဖင့္ တတိယသံုးလ ပတ္တြင္ပင္ ၄ ထရီလီယံဝမ္ ရွိခဲ့သည္။ ကိုရီးယား စာရင္းအင္းဌာန၏ အဆိုအရ ယခုနွစ္ တတိယသံုးလပတ္ကုန္တြင္ ေငြေၾကးအလႊဲ အေျပာင္းသည္ ၁၁.၃၇ ထရီလီယံ ဝမ္ရွိခဲ့ျပီး ယခင္နွစ္ကထက္ ၁၇.၈% တိုးလာျပီး၊ ယခင္သံုးလပတ္ထက္ ၇.၅% တိုး လာခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

အိႏၵိယ-ျမန္မာ ဆန္ေရာင္း၀ယ္မႈမွာ အက်ဳိးရွိရွိဘယ္သူရပ္တည္ႏုိင္မလဲ

Tue, 11/04/2014 - 00:18 -- IT_local

အိႏၵိယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ နာဂါလင္းနဲ႔မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္ေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ဆန္တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းထိတင္သြင္း ဖို႔ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕အစီအစဥ္ကို စားသံုးသူ ေရးရာ၊ စားေသာက္ကုန္နဲ႔ ျပည္သူျဖန္႔ ျဖဴးေရးဝန္ႀကီး ေရးဗီလာပါဆြန္က အတည္ျပဳေျပာၾကားေၾကာင္း သိရပါ တယ္။ ေနာက္ဆံုးအေသးစိတ္ကို လက္ ရွိအေျဖရွာေနဆဲ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၅ လ ေက်ာ္မွာတစ္လကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ သိန္း ေရာင္းခ်သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာလ ကုန္မွာ စတင္ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဆန္တင္ပို႔သူ အေနနဲ႔ ဆန္တင္သြင္းဖို႔ျဖစ္လာတာဟာ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးစုနီးပါးအတြင္း ပထမ အႀကိမ္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အိႏိၵယမုိးပဲအထြက္ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္တာေၾကာင့္ လက္လီလက္ကားေစ်းမ်ား ၿမင့္တက္လာ

Tue, 11/04/2014 - 00:24 -- IT_local

မိုးရာသီပဲအထြက္ ေလ်ာ့နည္းမယ့္ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ အိႏၵိယမွာ ပဲမ်ိဳးစံုေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္စျပဳလာၿပီလို႔သိရပါတယ္။ စားသံုးသူေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ စာရင္းမ်ားအရ ယခုလအတြင္း လက္ကား ေဈးကြက္ေတြမွာ ပဲမ်ိဳးစံုေဈးေတြက ၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ မိုးရာသီပဲထြက္ရွိမႈက ႏွစ္စဥ္ပဲထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္အထိေနရာယူေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာ မိုးပဲ အထြက္ကို အေစာပိုင္းက တန္ခ်ိန္ ၆ ဒႆမ ဝ၂ သန္းထြက္ဖို႔ လ်ာထား ခဲ့တဲ့တိုင္ ပထမအႀကိမ္ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းၿပီး တန္ခ်ိန္ ၅ ဒသမ ၂သန္းခန္႔သာထြက္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

(၁၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲ (မူဆယ္) က်င္းပမည္

Tue, 11/04/2014 - 18:19 -- promo_editor

          ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ေရးထိုးခဲ့ေသာ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ေဒသမ်ား စီမံခန့္ခြဲေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ုပ္အရ (၁၄) ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ (မူဆယ္) ႏွင့္ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပူးေပါင္းညွိႏွိုင္းေရး ေကာ္မတီအစည္းအေဝးအား ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ျမိဳ႕တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အိႏိၵယၾကက္သြန္ေစ်း အဆမတန္ က်ဆင္း

Tue, 11/04/2014 - 23:32 -- IT_local

 ၾကက္သြန္ေဈးမ်ားက တစ္ကြမ္တယ္(၁၀ဝ ကီလိုဂရမ္)ကို ႐ူပီး ၁၀ဝ-၁၅၀ အထိအဆမတန္က်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ ကာနာတာကာျပည္နယ္ဗဟို ပိုင္းေဒသ အထူးသျဖင့္ ခ်ီထရာဒါဂါနဲ႔ အနီးဝန္းက်င္ခ႐ိုင္ (ဒါဝန္ဂီဟာ၊ ဟာဝဲရီ၊ ဂါဒက္) စတဲ့ ေဒသေတြရွိ ၾကက္သြန္ေတာင္သူတို႔က လြန္ခဲ့တဲ့ရက္သတၲႏွစ္ပတ္အတြင္းက ၾကက္သြန္ေတြကိုေဈးထဲမွာ စုပံုထားေန ရေၾကာင္း ဘင္ဂါလိုမိုင္ရာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထား တယ္။

ပဲပုပ္ဆီ ေစ်းျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ စားအုန္းဆီေစ်း သုံးလအတြင္း အျမင့္ဆုံးသုိ ႔ေရာက္ရွိ

Tue, 11/04/2014 - 23:35 -- IT_local

မေလးရွားစားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းေဈးက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွာ သံုးလေက်ာ္ကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုးကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ စားအုန္းဆီထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းၿပီး ေနာက္ႏွစ္ထိ ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ဖို႔ အေထာက္အကူေပးေနခ်ိန္မွာ ပဲပုပ္ဆီေဈးကြက္ ျမင့္တက္လာျခင္းနဲ႔ စားသံုးမႈျမင့္ တက္လာျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြက ေဈးႏႈန္းျမင့္တက္ေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ပဲပုပ္ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေနာက္က်မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ ပဲပုပ္ေစ့ေဈးႏႈန္းက ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွာ တစ္ဘူရွယ္ကို ၁၀ ဒသမ ၄၆ ေဒၚလာႏႈန္းထိေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

Pages