January 2015

မနၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ရတနာပံု ကုန္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေရးဗဟိုဌာန (Yadanarbon Trade Promotion Center) ဖြင့္ပြဲ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

Fri, 01/02/2015 - 15:51 -- MyanmaR_TradE_C...

ရတနာပံု ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဗဟိုဌာနဖြင့္လွစ္ျခင္းနွင့္ ပဲမ်ဳိးစုံႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံဖြံ႕ျဖိဳးေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး

မႏၲေလး ဒီဇင္ဘာ ၃၁

သနပ္ခါး မူပိုင္ခြင့္ရရွိေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ

Mon, 01/05/2015 - 13:37 -- IT_international

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနမွႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အရာေတာ္ျမိဳ႕နယ္ သီရိရတနာခန္းမ၌ သနပ္ခါးစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သနပ္ခါးမူပိုင္ခြင့္ရရွိေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေရွ႕ရႈျပီး ေက်းလက္ေဒသ အေသးစားကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္သာမက ျမန္မာ့သနပ္ခါးမူပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးႏွင့္ ျပည္ပေဈးကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ေရာင္းလိုအားျမင့္တက္လာတဲ႕အတြက္ အိႏိၵယၾကက္သြန္နီေဈးႏႈန္း က်ဆင္း

Mon, 01/05/2015 - 14:30 -- IT_local

ေရာင္းလိုအားျမင့္တက္မႈနဲ႔ ဝယ္လိုအား က်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရဲ႕အႀကီးဆံုးၾကက္သြန္နီေဈးကြက္ျဖစ္တဲ့ လာဆာဂုန္လယ္ယာထြက္ကုန္ေဈးကြက္ေကာ္မတီ (APMC) မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွာ ပ်မ္းမွ်လက္ကားေဈး ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း
က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းမ္ေအာ့အိႏိၵယသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။APMC မွာၾကက္သြန္နီပ်မ္းမွ် လက္ကားေဈးက ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က တစ္ကြမ္တယ္ကို ၁၂၅၁ ႐ူပီးနဲ႔ ၁၄၇၅ ႐ူပီးၾကား ရွိေနရာမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ ေန႔မွာ
တစ္ကြမ္တယ္ကို ၁၂၅၁ ႐ူပီးမွ ၁၄၂၅ ႐ူပီးၾကားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွာေဈးကြက္ထဲကိုဝင္လာတဲ့ၾကက္သြန္နီပမာဏက ကြမ္တယ္ ၂၆၀ဝ၀ ရွိပါတယ္။ထံုးစံအားျဖင့္ စက္တင္ဘာလလယ္ေလာက္မွာ ေဈးကြက္ထဲကို ေရာက္

စားအုန္းဆီေဈးႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း

Mon, 01/05/2015 - 14:46 -- IT_local

မေလးရွားစားအုန္းဆီ ႀကိဳေရာင္းေဈးႏႈန္းက ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္မွာ က်ဆင္းခဲ့တာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ကမၻာ့စားသံုးဆီေတြရဲ႕ ေရာင္းလိုအား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဈးကြက္မွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာ ခဲ့ေၾကာင္း ေဈးႏႈန္းစံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းခဲ့ေပမယ့္ မေလးရွားမွာ မုတ္သံုမိုးေၾကာင့္ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ အထြက္က်ဆင္းကာ ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းမႈကိုထိန္း ထားေပးႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ဘီရီေကာ္ဒါဝကဘ္ ဆ္ ကို သ္ တင္း မွာ ေဖာျ္ပထား

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္မူဝါဒဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

Mon, 01/05/2015 - 15:48 -- IT_local

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးဝန္းက်င္မ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး တိုးတက္မႈကို စြမ္းေဆာင္ေစခဲ့ သည့္ စီးပြာ းေရး/လူမွု ေ ရးစနစ္မ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္းျဖင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူမ်ား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုးတက္လာသည့္ အာရွေဈးကြက္တြင္ ရင္းႏွီး

စင္ကာပူလက္လီေဈးကြက္၌ လတ္ဆတ္သီးႏွံႏွင္႕ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင္႕တက္လ်က္ရွိ

Mon, 01/05/2015 - 15:53 -- IT_local

အေရွ႕ေျမာက္မုတ္သံုေလတိုက္ ခတ္သည့္ရာသီကာလအတြင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမွထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈကို ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္ ငါးအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး

ကုန္သြယ္မႈနည္းပညာအတားအဆီးေတြကို ေက်ာ္လႊားဖို့ ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို တိုက္တြန္း

Mon, 01/05/2015 - 15:59 -- IT_local

ဗီယက္နမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာအတားအဆီးေတြကို သိျမင္နားလည္မႈ မရွိေသးေၾကာင္းဟိုခ်ီမင္း စီး တီး မွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ရက္ က်င္း ပတဲ့ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုမွာ စက္မႈမူဝါဒနဲ႔
သုေတသနသိပၸံမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါင္ဒင္ဂ်မ္းက ေျပာပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ နည္းပညာအတား
အဆီးေတြကရဲ႕အခန္းက႑ တစ္စတစ္စ ျမင့္တက္လာေၾကာင္းဂ်မ္းက ေျပာတယ္လို႔ VNSသတင္းမွာေဖာ္ျပပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈမွာ အဓိက ဦးတည္ခ်က္ကသြင္းကုန္ေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားေအာင္ ေဆာင္

Pages