ကယားျပည္နယ္အေျချပဳအလုံးစုံပါ၀င္ေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀းကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပ