ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 03/23/2017 - 15:13 -- NES_user

      ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

        အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ(NES) ၏ ဦးစားေပးက႑မ်ားအနက္  တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ေသာ Tourism Sector၏Working Group အစည္းအေဝးကို၂၀၁၆ခုႏွစ္ နိုဝင္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔ ေန႔လည္  ၁၃:၀၀နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပဥၥမထပ္ အမ်ိဳးသား ပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ ႐ုံးအဖြဲ႕၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္က်င္းပရာ Program       manager ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚသီတာဝင္းေဌး ၊ NES ရန္ကုန္႐ုံးခြဲမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးစိုးနိုင္ ႏွင့္ Tourism က႑WorkingGroupအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မွုႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (UMTA)၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်း ကြက္ရွာေဖြ ေရး(MTM)ႏွင့္ NES ႐ုံးအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားမွုအေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ Work Plan ႏွင့္က႑ဖြံ့ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းအဆိုျပဳလႊာ (Project        Proposal)မ်ား ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားမူၾကမ္းျဖည့္စြက္ၿပီး    ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္း ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝးကို (၁၆:၃၀)နာရီတြင္ ၿပီးဆုံး ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

                                                                     

Feature NES Events: 
1