စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဖိုရမ္ကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး

Thu, 03/23/2017 - 14:56 -- NES_user

စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဖိုရမ္ကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီးစီး
    ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္သစ္ေတာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Nomura Research Institute (NRI)တို႔မွ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ပူးေပါင္း၍  စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မွုဖိုရမ္တစ္ခုကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Grand Amara Hotel ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ စီးပြား/ကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာန၊အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ဦးတိုးေအာင္ျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာကာ အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ NRI ၏ သုေတသနပညာရွင္မွ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မွုဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႕ရွိမွု အေျခအေနမ်ား၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏၁၉၅၀-၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းႏွင့္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ား အျပင္  ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လုပ္ငန္းစတင္ရာတြင္ အဓိက ေတြ႕ၾကဳံ ရသည့္ စိန္ေခၚမွု အခက္အခဲမ်ား၊ နည္းပညာ ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။    ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိ ညႊန္ၾကား ေရးမွူး၊ ေဒၚသီတာဝင္းေဌးက ဌာန၏ ေမ်ာ္မွန္းခ်က္၊ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမွု မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမွုမ်ားကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွူး၊ ဦးရဲျမင့္ေမာင္က ျမန္မာနိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုက႑ Food Supply Chain တစ္ေလၽွာက္ေတြ႕ၾကဳံေနရသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အစိုးရ - ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုဖိုရမ္ကိုက်င္းပျခင္းျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၿပီး လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္  ေနာက္ထပ္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံၿပီးလုပ္ကိုင္ရန္ စိတ္ဝင္စားသည့္ ဂ်ပန္စားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီမ်ား၏အေရးပါေသာ တာဝန္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  တက္ေရာက္ၾကသည့္အတြက္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံလိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ Food Supply Chain  ဆိုင္ရာနည္းလမ္းေကာင္းမ်ား တိုးတက္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေစၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရွိေစမည့္ ကုန္သြယ္မွုအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ကိုေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
    ဖိုရမ္သို႔ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မွုလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္ပါဝင္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏွီးႏြယ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မွု လက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ လက္လီျဖန္႔ခ်ီသူမ်ားအသင္း၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ City Mart Holding ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ ၄၄ဦး၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္းႏွင့္ သစ္ေတာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ Nomura Research Institute (NRI)ႏွင့္ ဂ်ပန္ စားေသာက္ကုန္ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ခံမ်ား အပါအဝင္ ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၁ဦးတို႔ျဖင့္  စုစုေပါင္း (၇၅)ဦး တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။                                ျမတ္ျမတ္စိုးမိုး (Myantrade)

 

 

 

Feature NES Events: 
1