နယ္သာလန္နိုင္ငံရန္ပုံေငြအပိုင္း(၃) ျမန္မာနိုင္ငံကယားျပည္နယ္ ဗဟိုျပဳအားလုံးပါဝင္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း 2015 ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

Wed, 04/06/2016 - 15:46 -- NES_user
Tourism viewer: 
Tourism category: