နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္ပုံေငြအပိုင္း (၃) ျမန္မာ၊ကယားျပည္နယ္ဗဟုိျပဳအားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဇြန္လအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Mon, 07/25/2016 - 09:54 -- NES_user

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္ပုံေငြအပိုင္း (၃) ျမန္မာ၊ ကယားျပည္နယ္ဗဟုိျပဳအားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ဇြန္လအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

 

Tourism viewer: 
Tourism category: