နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္ပုံေငြအပိုင္း (၃) ျမန္မာ၊ ကယားျပည္နယ္ဗဟုိျပဳအားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ေမလအတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Thu, 06/09/2016 - 10:55 -- NES_user

လစဥ္တိုးတက္မႈအစီရင္ခံစာ

Tourism viewer: 
Tourism category: