နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္္ပုံေငြအပိုင္း (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊အားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ကယားျပည္နယ္ (ခိုင္မာက်စ္လစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း (တိုးခ််ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်ဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Thu, 07/12/2018 - 13:21 -- IT_international
Tourism viewer: 
Tourism category: