နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္္ပုံေငြအပိုင္း (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလု္္ငန္းစီမံကိန္း ကယားျပည္နယ္ (ခိုင္မာက်စ္လစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း (တိုးခ််ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Mon, 06/04/2018 - 18:24 -- IT_international

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရန္္ုပုံေငြအပိုင္း (၄) ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အားလုံးပါ၀င္ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ကယားျပည္နယ္ (ခိုင္မာက်စ္လစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း (တိုးခ််ဲ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း)
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

Tourism viewer: 
Tourism category: