မႏၲေလးၿမိဳ႕ “Mandalay Convention Center” တြင္ နိုင္ငံတကာမွ ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးမ်ား က်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း

Tue, 08/07/2018 - 16:17 -- kndmyo
Events photo: 

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္၊ တနလၤာေန႔ တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွု ျမႇင့္တင္ေရး အဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးရဲျမတ္သူ၊ New Star Light Construction Com: Ltd: မွ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း တို႔ႏွင့္အတူ Yunnan Dianchi International Convention & Exhibition Center Operations Management Co, Ltd မွ General Manager Mr. YeKe , အဖြဲ႕၀င္ Mr. He Wei and Mr. Xu JunJie တို႔ပါ၀င္ေသာ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ အဖြဲ႕တို႔ေတြ႕ဆုံၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ ရွိ မႏၲေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ ကို တ႐ုတ္နိုင္ငံ ယူနန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး နိုင္ငံတကာကုန္စည္ ျပပြဲမ်ား က်င္းပေရး၊ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လည္း တ႐ုတ္နိုင္ငံအတြင္းရွိ နိုင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ ေရာက္ျပသနိုင္ေရး၊ လန္ခ်မ္း မဲေခါင္ ျမစ္ွမ္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ေရး၊ ေမာင္ႏွမ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာမ်ိဳး ကူမင္းရွိ စင္တာႏွင့္ မႏၲေလး ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူၿပီး ပုံမွန္ အျမဲတမ္းျပခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး စသည္တို႔ကို ရွင္းႏွီး ပြင့္ လင္းစြာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းေအးကို ၁၂ ၃၀နာရီတြင္ ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

Feature NES Events: 
0