အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

Thu, 10/06/2016 - 18:49 -- NES_user

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(Working Group) အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္(၃)၊ ေနျပည္ေတာ္၌ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မွု ဗဟိုဌာန(ITC) ႏွင့္ နယ္သာလန္နိုင္ငံ အဖြဲ႕အစည္း(CBI) မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားပါဝင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ ေရးအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ ဦးေအာင္စိုးမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး ကယား ျပည္နယ္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနမွုအေျခအေနမ်ား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ႏွင့္ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားသည့္ Project Idea မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း ရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို ၁၅:၃၀ တြင္က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

NES Units

NES Units

 

 

 

Tourism category: