အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားရရွိေရးက႑ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Wed, 06/13/2018 - 17:22 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားရရွိေရး က႑လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ႐ုံးအမွတ္ (၃)၊ တိုးခ်ဲ႕အစည္းအေဝးခန္းမ၌  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မွုမ်ားရရွိနိုင္ေရးက႑ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ NES ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အစည္းအေဝးမ်ားမလုပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားေသာ အစည္းအေဝးမ်ားျဖစ္သည့္ PSD, Doing Business စသည့္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္မ်ားကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္သည္မ်ား ကို ျပင္ဆင္/ျဖည့္စြက္ေပးၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျပင္ဆင္/ျဖည့္စြက္မွုၿပီးလၽွင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းယူၿပီး ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမႇင့္တင္ေရးအထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ (Trade and Business Promotion Taskforce) သို႔တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

NES Team

Access to Finance category: