အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

Fri, 08/10/2018 - 11:00 -- IT_international

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီးစီးျခင္း

အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာရွိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၉:၃၀ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယထပ္၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဦးေအာင္စိုး တက္ေရာက္၍အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ အစည္း အေဝးသို႔ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၊ ေရွ႕ေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံခရီးသြားေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးအသင္းႏွင့္ စားေသာက္ ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑တြင္  လက္ရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား အႀကံျပဳျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အစည္းအေဝးကို (၁၂:၀၀) နာရီတြင္႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ပါသည္။

NES Unit

 

Tourism viewer: 
Tourism category: