အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ(NES)တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံတန္ဖိုးျမႇင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားက႑အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးေဆြးေႏြးျခင္း

Wed, 08/08/2018 - 10:43 -- kndmyo
Events photo: 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ျပင္ဦးလြင္ ေထာပတ္သီးအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၌ ေထာပတ္သီး ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး၊ ေထာပတ္သီး Value Added စက္မွုဇုန္ တည္ေထာင္ေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး၊ ေတာင္သူမ်ား၊ ၿခံလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုန္သည္မ်ား စသည့္ Value Chain တစ္ခုလုံး အက်ိဳးရွိ မည့္ Win Win Situation လုပ္ငန္းမ်ားလည္းျဖစ္သည့္ ယခုလုပ္ငန္းမ်ားကို  အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္ မဟာဗ်ဴဟာ(NES)တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံတန္ဖိုးျမႇင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားက႑(Agro Food Processing Sectors)အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Feature NES Events: 
0