ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္ ၀ယ္ယူလုိ

Fri, 03/24/2017 - 14:50 -- IT_international

တရုတ္အြန္လုိင္း Shopping Company တစ္ခုမွ အသင့္စားသုံးႏုိင္သည့္ ျမန္မာသရက္သီးအေျခာက္၊ Blue Berry သီအေျခာက္၊ ပိန္းနဲသီးအေျခာက္ (Half Dried) နွင့္ Crispy ကဲ႕သုိ႕ Whole Dried ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ၀ယ္ယူလုိပါသည္။

Sulphur Free, Additives Free ႏွင့္ Preserves Free အရည္အေသြးမ်ိဳးကုိ တႏွစ္လ်ွင္ တစ္တန္ခန္႕ စတင္၀ယ္ယူလုိပါသည္။

buy sell Category: