23.10.2017 မွ 27.10.2017 အထိ က႑အလိုက္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသတင္းမ်ား