CTQM

 ကုန္ပစၥည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္

 အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနစုကို

 ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္

 ခဲ့ပါသည္။

 FAO မွ မူလစီမံကိန္းအဆိုျပဳခ်က္

ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။

 ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ADB ေထာက္ပံ့ေငြ

 အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၅၀ဝ၀ဝ) ရရွိခဲ့ပါသည္။

 ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ JICA အကူအညီျဖင့္

 စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚတည္ေဆာက္ခဲ့ရာ

 ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ

 အစိုးရထံလႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

                                        ကုန္ပစၥည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနစု

Commodity Testing & Quality Management Center(Hlegu)

ရည္ရြယ္ခ်က္

          ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံ(၁၀)ႏိုင္ငံတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲ ေနေသာႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ေဈးကြက္ စီးပြားေရးကို အရွိန္ျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးအေပၚ အေျခခံေသာ္လည္း အျခား စီးပြားေရးက႑အသီးသီးတြင္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑တြင္ရွိ stake holder မ်ားအား လံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ စီးပြားေရးက႑ အသီးသီး၏ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရးအေပၚတြင္ မွီတည္လွ်က္ရွိရာ အဆိုပါပို႔ကုန္မ်ား ကမၻာ့ေဈးကြက္သို႔ေအာင္ ေအာင္ျမင္ျမင္ထိုး ေဖာက္တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရအတြက္ျပည့္မီ ရံုသာမက အရည္အေသြးပိုင္းမွာ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ကမၻာ့အဆင့္ျပည့္မီႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

          ယေန႔ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ WTO ၏ ဥရုေဂြးအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား အရပိုမိုလြတ္လပ္ေသာအသြင္ေဆာင္လာေသာ္လည္း အစားအစာေဘး အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စားသံုးသူအက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလူ၊တိရိစၦာန္၊အပင္မ်ားက်န္းမာေရး ၊ အႏၱရယ္ကင္းရွင္း ေရးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ား ကတဖန္ေနရာယူလာပါသည္။ အဆိုပါအတားအဆီးမ်ားမွာ ရႈတ္ေထြးၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔စီးပြားေရးထြန္းသစ္စႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာကုန္သြယ္ေရး အတား အဆီးျဖစ္ေနရာ အဆိုပါအတားအဆီးမ်ား ကိုေက်ာ္လြန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကက႑မ်ားပူးေပါင္း၍ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

          စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကိီးဌာန၊ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ကုန္ပစၥည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဌာနစုသည္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္သာမက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္လိုအပ္ေသာ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ မူဝါဒ၊ နည္းပညာ၊တီထြင္ စမ္းသပ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ျဖန္႔ျဖဴးေရးတို႔အတြက္ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုခ်က္မဌာနအေနႏွင့္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ေရး အတြက္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္-

၁။          ႏိုင္ငံေတာ္၏ေဈးကြက္စီးပြားေရးေဖာ္ေဆာင္မႈႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးက႑အလိုက္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးတိုးတက္လာေစရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္

၂။          အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အရည္အေသြး အေဆာက္အအံု တည္ဆာက္ရာတြင္ အျခားေသာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပုဂၢလိက အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ လိုအပ္ေသာ က႑မွ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္

၃။          ႏိုင္ငံေတာ္၏ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးစစ္ ေဆးျခင္း၊ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ ဆည္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသားအက်ိဳး စီးပြားထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္အႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္မႈမွကာကြယ္ျခင္း၊ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ ျခင္း

၄။          ျပည္တြင္းအေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SMEs)မ်ား  ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ျပည္တြင္း စားသံုးသူျပည္သူလူထု အတြက္အရည္အေသြးျမင့္မားရံု သာမက ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ (Market competitiseness) ျမင့္မားကာ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္သို႔ ထိုးေထာက္ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္အရည္အေသြးပိုင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္

၅။          အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အရည္အေသြး ထိခိုက္မႈနည္း ႏိုင္သမွ် နည္းေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ပါဝင္သူအားလံုး (Quality Culture) မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္

၆။          ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းအရည္အေသြးဆိုင္ရာယဥ္ေက်းမႈ (Quality Culture) တစ္ရပ္ထြန္းကာလာေစေရးအတြက္အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား (Awareness Capa) ေဆာင္ရြက္သြားရန္

ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

          ကုန္ပစၥည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနစုသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါမူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္ အတြက္ေအာက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာသြားမည္။

၂။          အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးစနစ္တြင္ (WTO) ဥရုေဂြးအစည္းအေဝး(1995) ရလာဒ္မ်ား အရေလ်ာ့နည္းသြားေသာအခြန္စည္းၾကပ္မႈမ်ား (Tariff) မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုး ဝင္ေရာက္လာေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးအတားအဆီးမ်ား (TBT-Technical Berriers T.Trade) မ်ားသုေတသနျပဳေလ့လာၿပီး ေလ့လာ ေတြ႔ရွိခ်က္ မ်ားကို   ေဖာ္ထုတ္သြားမည္။

၃။          အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအဖြဲ႕ႀကီး(ISO)၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားသာမကႏိုင္ငံ အသီးသီး၏ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကိုေလ့လာ စုေဆာင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

၄။           အရည္အေသြးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ႏိုင္ငံတကာ မူဝါဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာ သံုးသပ္၍ ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ မည္သည့္နည္းလမ္းမဆို အသံုးခ် ေဆာင္ရြက္မည္။

၅။          ျမန္မာ့စံခ်ိန္စံၫႊန္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္၍ ျမန္မာ့ ဆန္စံခ်ိန္စံၫႊန္းေရးဆြဲေရးအတြက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

၆။           လယ္ယာထြက္ကုန္အေျခခံကုန္ပစၥည္းမ်ားျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝယ္ယူသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လိုအပ္သည့္အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျပည္တြင္း ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကျဖည့္ဆည္းရာတြင္ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းကာေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၇။          လယ္ယာထြက္ကုန္သာမကအျခားပို႔ကုန္အမယ္အလိုက္အရည္အေသြးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုေလ့လာသုေတသနျပဳ ၍ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းကာ လိုအပ္ခ်က္အလိုက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၈။          ပို႔ကုန္သာမကႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးပိုင္းကိုဆန္းစစ္ကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိမရွိ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ေဘးအႏၱရာယ္ရွိမရွိသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုထိခိုက္မႈရွိမရွိ စသည့္တို႔ကို သံုးသပ္၍ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၉။          လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၊ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္သည္မွ စားပြဲေပၚေရာက္သည္ အထိအရည္အေသြး မယုတ္ေလ်ာ့ က်ေအာင္ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၀။          ျပည္တြင္းတြင္လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာဆန္စက္၊ ဆီစက္၊ ပဲခြဲစက္မ်ား၊ အစားအစာထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ား၊ တိရိစၦာန္အစာထုတ္ေသာ စက္ရံုမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အေသြးက်င့္စဥ္မ်ား လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စည္းရံုးပညာေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၁။          ျပည္တြင္းရွိ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥ မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အရည္ အေသြးစီမံခန္႔ခြဲသည့္ သတင္းအခ်က္မ်ား၊ TBTေခၚ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး အတားအဆီးမ်ားစသည္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိရွိႏိုင္ေရးေဆာင္ ရြက္သြားမည္။

၁၂။          လက္ရွိအေျခခံပို႔ကုန္မ်ားအျပင္တန္ဘိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား (Value Added) မ်ား ထုတ္ လုပ္တင္ပို ႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ တီထြင္စမ္းသပ္မႈမ်ား သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၃။          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အရည္အေသြးအေဆာက္အအံု (National Quality Infrastructure) တည္ေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၄။          အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ (National Export Strategy) ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈက႑အေနႏွင့္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၅။          စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏နည္းပညာႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အရည္အေသြးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္မူဝါဒ၊ နည္းနာ၊ နည္းပညာမ်ား သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္၍ ျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္။

၁၆။          အစားအစာမ်ားထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္း ရာတြင္ျဖစ္ေစေတြ႕ၾကံဳရေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး ဆက္စပ္ေနသည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္သုေတသနျပဳေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၇။           အရည္အေသြးဆိုင္ရာပညာေပးသင္တန္းမ်ား၊အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၁၈။           အရည္အေသြးဆိုင္ရာပညာေပးစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊စာအုပ္စာစဥ္မ်ားျပဳစုထုတ္ျပန္ သြား မည္။

၁၉။           အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမႈနည္းပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကိုကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၂၀။           အရည္အေသြးအေဆာက္အအံုက႑တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ပါဝင္ေသာ(Conformity Assessment) (စစ္ေဆး၊စမ္းသပ္၊လက္မွတ္ေပး) စသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

ကုန္ပစၥည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္အရည္အေသြးစီမံခန့္ခြဲမႈဌာနစု (လွည္းကူး)၏

စမ္းသပ္ေပးႏိုင္ေသာ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ား

၁။ ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းဓါတ္ခြဲခန္း

(က) ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ျခင္း (RAC)

(၁) Organo Chlorine  အုပ္စု

(၂) Organo Phosphate   အုပ္စု

၂။ မိႈဆိပ္ဓါတ္ခြဲခန္း

(က)   AFLATOXIN B. G. Y.F Test(Qualitative Test)

(ခ )   Romer with TLC (Quantitative Test)

(ဂ)Kamimura Florisil Method with TLC (Quantitative   Test)

(ထ)  Seed Health Testing /Germination Test

၃။သီးႏွံ(႐ူပ)ဓါတ္ခြဲခန္း

(က)  စပါး၏႐ူပအရည္အေသြးစမ္းသပ္ျခင္း

(၁) အဆစ္က်ိဳးစပါးပါဝင္မႈ (Crack grain content)

(၂) ဆန္နီပါဝင္မႈ (Red  kernels content)

(ခ)   စပါးႀကိတ္ခြဲမႈအရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း

(၁) စုစုေပါင္းဆန္ျပန္လည္ရရွိမႈ (Total Rice Recovery)

(၂) ဆန္သားျပန္လည္ရရွိမႈ (Head Rice Recovery)

(ဂ)ဆန္၏႐ူပအရည္အေသြးစမ္းသပ္ျခင္း

(၁) ဆန္ပ်က္ပါဝင္မႈ (Damage Kernels)

(၂) ဆန္ဝါပါဝင္မႈ (Yellow Kernels)

(၃) ေျမျဖဴေရာင္ဆန္ပါဝင္မႈ (Chalky Kernels)

(၄) ဆန္အရြယ္အစားတိုင္းတာျခင္း (Size & Shape)

(ဃ) အဖ်င္း၊အေမွာ္၊ ဖံု၊ သဲ၊ဂဲ ပါဝင္မႈစမ္းသပ္ျခင္း

(င)  ေရာင္ကြဲသီးႏွံပါဝင္မႈစမ္းသပ္ျခင္း

၄။       သီးႏွံ(ဓါတု)ဓါတ္ခြဲခန္း

           (က) အစိုဓါတ္ပါဝင္မႈ  (Moisture Content )

           (ခ)  ျပာဓါတ္ပါဝင္မႈ   (Ash Content)

           (ဂ)  ပ႐ိုတိန္းဓါတ္ပါဝင္မႈ (Protein Content)

           (ဃ) ကစီဓါတ္ပါဝင္မႈ   (Starch Content )

           (င) ေကာ္ဓါတ္ေခ်ဖ်က္ေစႏိုင္သည့္အပူခ်ိန္   (Gelatinization Temperature)

           (စ) ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဆိုင္ရာႏိုက္ (HCN)

           (ဆ) သဲႏွင့္ဆီလီကာဓါတ္  (Sand and Silica)

           (ဇ) ဆိုဒီယမ္ကလို႐ိုဒ္   (Nacl)

           (ဈ)  ကစီဓါတ္ေစးကပ္ညီၫြတ္မႈ (Gel-Consistency)

           (ည)  အနံ႔  (Aroma)

           (ဋ)  အာဟာရဓါတ္တန္ဖိုး  (Food Value)

           (ဌ) Oil  &  Albuminoids

၅။       ဆီႏွင့္ဆီထြက္သီးႏွံဓါတ္ခြဲခန္း

           (က)  ဆီ၏အရည္အေသြး (Oil Property Test)

           (ခ)  ဆီ၏အေရာင္ (Oil Colour Test)

           (ဂ)  သိပ္သည္းဆ (Specific Gravity Test)

           (ဃ) အလင္းယိုင္ၫႊန္ကိန္း (Refractive -Index)

           (င)  ဆီခဲအမွတ္  (Cloud point)

           (စ)  အစိုဓါတ္  (Moisture Test)

           (ဆ) ဆီပါဝင္မႈ  (Total Oil Content -TOC)

           (ဇ)  အဆီအက္ဆစ္လြတ္ပါဝင္ကိန္း/အခ်ဥ္ဓါတ္ကိန္း 

                (Free Fatty Acid- FFA/AV)

           (ဈ)  ဆပ္ျပာျဖစ္ကိန္း ( Saponification Value)

           (ည) အိုင္အိုဒင္းတန္ဖိုး (Iodine Value)

           (ဋ)  ပါေရာက္ဆိုဒ္တန္ဖိုး (Peroxide Value)

           (ဌ)  ဆီပ်က္/မပ်က္ (Rancidity)

၆။       ပိုးမႊားဓါတ္ခြဲခန္း

           (က)   ပိုးအမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္း၊ အမ်ိဳးအမည္ေဖာျ္ခင္း၊ၾကာ႐ွည္ခံရန္

                  ေဆးရည္စိမ္ျခင္း၊ပိုးဦးေရခန္႔မွန္းျခင္း

           (ခ)    အျမဲအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ(Slides)မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း

           (ဂ)   ပိုးမႊားဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈကိုတြက္ခ်က္ျခင္း

 

 

စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာန

ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန

ကုန္ပစၥည္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးေရးနွင့္အရည္အေသြးစီမံခန့္ခြဲမႈဌာနစု(လွည္းကူး)မွ

ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား

၁။       ဆီနွင့္ဆီထြက္သီးနွံဓါတ္ခြဲခန္း(Oil and Fats Laboratory)

စားသံုးဆီအမ်ိုးမ်ိုးတို့၏အရည္အေသြးမ်ား၊ဆီထြက္သီးနွံအမ်ိုးမ်ိုးနွင့္ဆီျကိတ္ဖတ္မ်ား၏အစိုဓါတ္၊ဆီပါဝင္နႈန္း၊အဆီအက္ဆစ္လြတ္ပါဝင္နႈန္းမ်ားကိုနိုင္ငံတကာအဆင့္မီ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ FAO Codex Alimentaris သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ/ မရွိ စစ္ေဆး ၍ စစ္ေဆးေတြ ့ရွိခ်က္ လက္မွတ္  (Certificate) မ်ားထုတ္ေပးျခင္း။

၂။       ပိုးမႊားဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္း (Pest Laboratory)

သင့္သိုေလွာင္ရံုသီးနွံမ်ားတြင္ ပိုးက်ေရာက္မႈရွိေနပါသလား၊ မည္သည့္ပိုးမ်ားက်ေနပါ သနည္း? မည္သို့ကာကြယ္နွိမ္နင္းသင့္ပါသနည္း?၊ မည္သည့္ပိုးသတ္ေဆးမ်ားသံုးသင့္ပါသနည္း? မည္သည့္နႈန္းထားမ်ား သံုးမည္နည္း။ ပိုးထပ္မက်ေအာင္ မည္သို့ကာကြယ္ထားမည္နည္း။ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားက နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ နည္းစနစ္မ်ား အသံုးျပဳ၍ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး၊စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္လက္မွတ္(Certificate)မ်ားထုတ္ ေပးျခင္း။

၃။       သီးနွံဓါတုအရည္အေသြးဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္း (Gain Chemical  Laboratory)

ပို႔ကုန္သီးနွံမ်ား၏အစိုဓါတ္၊ျပာဓါတ္၊အမွ်င္ဓါတ္၊ ကစီဓါတ္၊ အသားဓါတ္၊ ထံုးဓါတ္၊ ဆားဓါတ္၊ သဲနွင့္ဆီလီကာဓါတ္စသည့္ ဓါတုအရည္အေသြးနွင့္ အာဟာရဓါတ္ပါဝင္မႈမ်ား၊ ဟိုက္ၿဒိဳဂ်င္ ဆိုင္ယနိုက္ဓါတ္(HCN)ပါဝင္မႈနွင့္ စက္ၾကိတ္မႈအဆင့္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို နိုင္ငံတကာသံုး ေခတ္မီနည္းပညာျဖစ္သည့္ I.C.C ( International  for Cereal Chemistry),AOAC(Association of Official Analytical Chemists), IRR2 (International Rice Research Institute Method) မ်ားနွင့္ ေခတ္မီစက္မ်ား အသံုးျပဳျပီး၊ တိက်မွန္ကန္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခ်က္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း။

၄။       ပိုးသတ္ေဆးျကြင္းဓါတ္ခြဲခန္း(Pesticide Residues Laboratory)

ပိုးသတ္ေဆးၾကြင္းဓါတ္ခြဲခန္း တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အျမင့္ဆံုးေဆးၾကြင္းပါဝင္ခြင့္ (MRL) ေက်ာ္လြန္ျခင္းရွိ/မရွိ။ ပဲမ်ိုးစံု၊ ဆန္စပါးနွင့္ ဆီထြက္သီးနွံမ်ားတြင္ ၾကြင္းက်န္ပါရွိေနသည့္ ပိုးသတ္ ေဆးဓါတ္ၾကြင္းမ်ားကို FAO နွင့္ Codex Alimentarious ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အညီကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားမွ စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ (Certificate)မ်ားထုတ္ေပးျခင္း။

၅။       သီးနွံရူပဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္း(Grain Physical Laboratory)

သန့္စင္မႈ၊အစိုဓါတ္၊ အပံုလိုက္သိပ္သည္းျခင္း၊ အဆစ္က်ိဳးစပါးနွင့္ အျခားသီးနွံပါဝင္မႈ စသည့္ စပါး၏ရူပအရည္အေသြးမ်ားစမ္းသပ္ျခင္း၊ ဆန္နီပါဝင္မႈ၊ ဆန္သားမာေၾကာမႈ၊ ဆန္ဝါပါဝင္မႈစသည့္ ဆန္၏အရည္အေသြးစမ္းသပ္ျခင္း စပါး၏ၾကိတ္ခြဲမႈအရည္အေသြးစမ္းသပ္ျခင္း။

၆။       အာဖလာေတာ့ဆင္ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္း (Aflatoxin Laboratory)

သင့္ပို႔ကုန္ေကာက္ပဲသီးနွံမ်ား၊ ဆီထြက္သီးနွံမ်ား၊ ဆီႀကိတ္ဖတ္မ်ား၊ တိရစၦာန္အစားအစာမ်ား တြင္Aflatoxinမိႈဆိပ္ပါဝင္မႈရွိ/မရွိ။ အမ်ားဆံုးပါဝင္ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ခ်က္ (MRL)ေက်ာ္လြန္မႈ ရွိ/မရွိကို ဤဓါတ္ခြဲခန္းမွ ကြ်မ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ ျပဳနည္းစနစ္မ်ားျဖစ္ေသာBGYF Method , Mini Column test, Romer Method with TLC , ELISA Method, Kamimura Method မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္စစ္ေဆး၍ တိက်မွန္ကန္ေသာအေျဖမ်ား နိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

ႏွမ္းကိုအိတ္အေျခအေနေလးမ်ိဳးတြင္ သိုေလွာင္ၿပီး ႏွမ္း၏အဆီအက္ဆစ္လြတ္ (Free Fatty Acid) ျမင့္တက္လာမႈကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းအစီရင္ခံစာ