ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲမွ ၾသဂုတ္လေဆာင္႐ြက္ရန္လုပ္ငန္းမ်ား

Thu, 08/02/2018 - 10:54 -- tduser

စဥ္

ရက္စြဲ

အခ်ိန္

ဌာန

ေနရာ

လုပ္ငန္း

မွတ္ခ်က္

၂-၈-၂၀၁၈ မွ

၄-၈၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Novotel Hotel

PowerEx Myanmar 2018

 

၁၇-၈-၂၀၁၈ မွ

၁၉-၈-၂၀၁၈ ထိ

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ခန္းမ

Myanmar FoodBev & Myanmar Retail Sourcing EXPO 2018

 

၃-၈-၂၀၁၈ မွ

၈-၈-၂၀၁၈ ထိ

 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါနင္းၿမိဳ႕

East-West Economic Corridor International Trade, Tourism and Investment Fair- Da Nang 2018

 

၁၀-၈-၂၀၁၈ မွ

၁၂-၈-၂၀၁၈ ထိ

 

မေလးရွားႏိုင္ငံ၊ ပီနန္ၿမိဳ႕

International Gold Summit Penang Signature Gold Fair (PSG) 2018

 

၁၇-၈-၂၀၁၈ မွ

၁၉-၈-၂၀၁၈ ထိ

 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ရွီအန္းၿမိဳ႕

Second Shaanxi Sports Expo

 

၁၇-၈-၂၀၁၈ မွ

၂၇-၈-၂၀၁၈ ထိ

 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ

India International Mega Trade Fair

 

၂၇-၈-၂၀၁၈ မွ

၂၈-၈-၂၀၁၈ ထိ

 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕

The 15th (2018) China (Southwest) Expo of Agricultural Means Seed & Machinery

 

၂၉.၈.၂၀၁၈ မွ   

၂.၉.၂၀၁၈ ထိ

 

ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ

Korea International Furniture & Interior Fair 2018

 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ၊ ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳး ေရးဌာနခြဲ၏ ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၄၄၇/ ဖက္ (စ္) ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈ Email-moctradefair@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

 

Event Category: 
Date: 
Thu, 08/02/2018
Myanmar