ဇူလိုင္လေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား

Fri, 07/06/2018 - 10:47 -- tduser

စဥ္

ရက္စြဲ

အခ်ိန္

ဌာန

ေနရာ

လုပ္ငန္း

မွတ္ခ်က္

၂၆.၇.၂၀၁၈ မွ

၃၁.၇.၂၀၁၈ ထိ

 

ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနခြဲ

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ Myeik Shopping Center

ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္

 

၆.၇.၂၀၁၈ မွ

၈.၇.၂၀၁၈ ထိ

 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ

ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA APKASI Otonomi Expo 2018: Trade Tourism & Investment

 

၂၆.၇.၂၀၁၈ မွ

၂၉.၇.၂၀၁၈ ထိ

 

 

စကၤာပူႏိုင္ငံ

Singapore International Jewellery Expo

 

၂၇.၇.၂၀၁၈ မွ

၂၉.၇.၂၀၁၈ ထိ

 

 

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ

Guangdong & Macao Branded Products Fair 2018

 

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ၊ ကုန္သြယ္မွုဖြံ့ၿဖိဳး ေရးဌာနခြဲ၏ ဖုန္း- ၀၆၇-၄၃၀၄၄၇/ ဖက္ (စ္) ၀၆၇-၄၃၀၁၂၈ Email-moctradefair@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Event Category: 
Date: 
Fri, 07/06/2018
Myanmar