ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ Korea International Exhibition Center(KINTEX) တြင္ 2018 G-Fair Korea ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပျပဳလုပ္မည္

Fri, 07/06/2018 - 13:05 -- tduser

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ Korea International Exhibition Center (KINTEX) တြင္ တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ “2018 G-Fair Korea” ကုန္စည္ျပပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

အဆိုပါျပပြဲတြင္ G-Fair Korea သည္ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ေလ့ရွိသည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကီးဆုံးေသာ ကုန္စည္ ျပပြဲတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သုံးပစၥည္း မ်ား၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္၊ ဖက္ရွင္ ႏွင့္အလွအပဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ခရီးသြားႏွင့္ အားကစားဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါျပပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ  စိတ္ပါဝင္စားသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ပါဝင္ျပသႏိုင္ၿပီး အဆိုပါပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသိရွိလိုပါက www.gfair.or.kr သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ူ႕ႏိုင္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားပါက ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၊ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဌာနခြဲ ၊ ဖုန္း-၀၆၇ ၄၃၀၄၄၆, ၄၃၀၄၄၇၊ ဖက္စ္-၀၆၇၄၃၀၁၂၈၊ E-mail:moctradefair@ gmail.com သို႔လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)၊ ဖုန္း - ၀၁ ၂၅၄၀၂၄၊ ဖက္စ္ - ၀၁ ၂၅၄၀၂၃ သို႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ ပါသည္။

Event Category: 
Date: 
Fri, 07/06/2018
Myanmar