စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ား၊ ဆုိင္မ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

Tue, 09/15/2015 - 15:33 -- MyanmaR_TradE_C...

စက္ရုံ၊ အလုပ္ရုံမ်ား၊ ဆုိင္မ်ား၊ အလုပ္ဌာနမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

စာအုပ္အမ်ိဳးအစား။      အလုပ္သမား ဥပေဒ    

          ဤစာအုပ္တြင္ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားအား  စုံလင္စြာ စုစည္းတင္ျပထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ အခန္း(၂၀)ျဖင့္ ဥပေဒ၊ အက္ဥပေဒ၊ စီရင္ထုံးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ားပါ၀င္သည္။ ထုိစာအုပ္ပါ ဥပေဒအမ်ားစုသည္ ယင္းဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးသူမွ တင္ျပထားသည္။

 

Download File: 
Category: 
Author: 
ဦးေက်ာ္ေဇယ်
Publishing Date: 
Tuesday, September 15, 2015