ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္နမူနာပုံစံမ်ား

Tue, 09/15/2015 - 15:13 -- MyanmaR_TradE_C...

 ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္နမူနာပုံစံမ်ား

စာအုပ္အမ်ိဳးအမည္။     စာခ်ဳပ္

          ဤစာအုပ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအၾကားခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ဟိုတယ္ငွားရမ္းျခင္း၊ အေရာင္း ကိုယ္စားလွယ္ေပးအပ္ျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းစသည့္ စာခ်ဳပ္နမူနာပုံစံမ်ားအား ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္ျပထားသည္။

 

Download File: 
Category: 
Author: 
ဦးေက်ာ္ေဇယ်
Publishing Date: 
Tuesday, September 15, 2015