ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ Global Competitiveness Report 2014-2015 တြင္ အဆင့္ ၁၈ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ

Wed, 09/17/2014 - 13:43 -- admin_im@2018

     ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ Global Competitiveness Report 2014-2015 တြင္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၁၈ ေနရာတြင္ရွိျပီး ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံနွင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံတို့သည္ ပထမနွင့္ ဒုတိယေနရာမ်ားတြင္ ရွိပါသည္။
    မက္ခရိုစီးပြားေရးဝန္းက်င္၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနွင့္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လုပ္သား ေဈးကြက္စြမ္းေဆာင္ရည္၊ နည္းပညာအဆင္သင့္ရွိမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ က်န္းမာေရးနွင့္ မူလတန္းပညာေရး၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာေဈးကြက္ဖြံ႔ျဖိဳ းတိုးတက္မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ၊ ေဈးကြက္ အရြယ္အစားစသည့္ ညႊန္ကိန္း ၁၂ ခုအေပၚ အေျခခံလ်က္ Global Competitiveness Index အား ေရးဆြဲထားပါသည္။ သုေတသနျပဳ ခဲ့ေသာနိုင္ငံစုစုေပါင္းမွာ ၁၄၄ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။
    မက္ခရိုစီးပြားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမႈ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းတြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားမႈ၊ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ား အသံုးျပု၍ အက်ိုးရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္မႈ၊ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိျခင္းတို့သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္ျပီး အစိုးရ၏စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ဥပေဒစည္းမ်ဉ္းဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးရွိမႈ၊ ျမင့္မားရႈပ္ေထြးေသာ အခြန္ စနစ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ မက္လံုးမ်ားေပးနိုင္မႈနွင့္ အစိုးရျကြေးျမီစရိတ္မ်ား စသည္တို့ သည္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေျကာင္း၊ သို့ျဖစ္၍ ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ Global Competitiveness Report 2014-2015 တြင္ အဆင့္ ၁၈ ေနရာတြင္ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။

 

 

 

 

 

Myanmar
News Category: