စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိ းတုိးတက္မႈနႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္အီးယူ

Wed, 09/17/2014 - 13:31 -- admin_im@2018

    အီးယူ၏ GDP တိုးတက္မႈနႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ပထမသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဥ္ပါက ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ဝ.၂% ျမင့္တက္ခဲ့ေျကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဉ္ပါက ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ အီးယူ၏ GDP သည္ ၁.၂% ျမင့္တက္ခဲ့ေျကာင္း၊ အလားတူ ယူရိုဇုန္၏ GDP တိုးတက္မႈနႈန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ပထမသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဉ္ပါက ဒုတိယ သံုးလပတ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ တည္ျငိမ္လ်က္ရွိေျကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္နွင့္ နွိုင္းယွဉ္ပါက ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဒုတိယသံုးလပတ္တြင္ ယူရိုဇုန္၏ GDP သည္ ဝ.၇% ျမင့္တက္ခဲ့ ေျကာင္း အီးယူစာရင္းအင္းရံုး၏ ဒုတိယအျကိမ္ခန့္မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရွိရ ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

Myanmar
News Category: