နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ျကိုးပမ္းမည့္ အီးယူနွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ

Mon, 09/01/2014 - 16:19 -- admin_im@2018

ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠဌ Mr. José Manuel Barroso သည္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသို့ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ျသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန့မွ ၂၆ ရက္ေန့အထိ ဒုတိယအျကိမ္တရားဝင္ အလည္အပတ္ သြား ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါခရီးစဉ္အတြင္း ဥေရာပေကာ္မရွင္ဥကၠဌနွင့္ဗီယက္နမ္ဝန္ျကီးခ်ုပ္တို့ သည္ နွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့မ်ား အျပန္အလွန္လည္ပတ္မႈ တိုးတက္ေစရန္၊ ေဒသအဆင့္နွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆြးေနြးပြဲမ်ားတြင္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီပံ့ပိုးရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေသာစီးပြားေရးဝန္းက်င္ ဖန္တီးေပးရန္၊အီးယူအေန ျဖင့္အားသာခိုင္မာမႈရွိေသာ ပညာေရးနွင့္ ေလ့က်င့္ေရး၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊ စိုက္ပ်ိုးေရးနွင့္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး၊ သယ္ယူပို့ေဆာင္ေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး စသည့္နယ္ပယ္က႑ဍမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တိုးျမွင့္ရန္စသည္တို့ကို သေဘာတူခဲ့ျကပါသည္။
ခရီးစဉ္အတြင္း အီးယူနွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံတို့သည္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ စီးပြားဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရးနွင့္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ကုန္သြယ္မႈနွင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္တိုးတက္ေစေရးတို့ကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပုထားသည့္ ပူးတြဲေျကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ကို လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးနိုင္ေသာ၊ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ စီးဝင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးနိုင္ေသာ၊ ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈနွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈကို အေထာက္အကူျပုနိုင္ေသာ အီးယူ - ဗီယက္နမ္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ုပ္ ဆိုင္ရာ ေဆြးေနြးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမတိုင္မီ အျပီးသတ္နိုင္ရန္ အီးယူ နွင့္ ဗီယက္နမ္တို့က ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရပါသည္။
ကိုးကားခ်က္    -    ဥေရာပေကာ္မရွင္

 

 

 

 

Myanmar
News Category: