ရုရွားနိုင္ငံ၏ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေျကာင့္ ယူရို ၃၅ သန္းခန္႔ထိခိုက္နစ္နာနိုင္ သည့္ စပိန္သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးပို႔ကုန္လုပ္ငန္းက႑

Wed, 09/17/2014 - 13:40 -- admin_im@2018

    အီးယူမွ သစ္သီးနွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ ရုရွားနိုင္ငံ၏ တားျမစ္ ပိတ္ပင္မႈအက်ိုးဆက္မ်ားအား စပိန္သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း ေတြ႔ျကံု ခံစားေနရပါသည္။ ရုရွားနိုင္ငံက အီးယူအေပၚ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈ စတင္ ခ်မွတ္ခ်ိန္မွစ၍ ယေန့အခ်ိန္ထိ စပိန္သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးအမ်ိ ဳ းမ်ိ ဳ းတို့၏ ေဈးနႈန္းမ်ားသည္ ၄၀% မွ ၅၅.၅၆% အထိ သိသိသာသာ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။ စပိန္ေဈးကြက္အတြင္း သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးေရာင္းလိုအားမွာ ဝယ္လိုအားထက္ ျမင့္မားလ်က္ရွိပါသည္။
    ရုရွားနိုင္ငံ၏ အစားအစာသြင္းကုန္ တားျမစ္ပိတ္ပင္မႈေျကာင့္ စပိန္သခြားေမႊးသီး လုပ္ငန္း က႑သည္ ယူရို ၂၀.၅ သန္းခန့္နွင့္ ဖရဲသီးလုပ္ငန္းက႑သည္ ယူရို ၁၄.၄ သန္းခန့္ ဆံုးရံႈး နစ္နာနိုင္ေျကာင္း Proexport ၏ ခန့္မွန္းခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။
    အီးယူအဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားအနက္ စပိန္နိုင္ငံသည္ သခြားေမႊးသီးနွင့္ ဖရဲသီးအမ်ားဆံုးတင္ပို့ လ်က္ရွိေသာနိုင္ငံျဖစ္ျပီး ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ျပည္ပသို့ သခြားေမႊးတန္ခ်ိန္ ၄၁၀၅၃၇ ခန့္ တင္ပို႔ခဲ့ျပီး ဖရဲသီးတန္ခ်ိန္ ၅၄၂၂၄၃ ခန့္ တင္ပို့ခဲ့ပါသည္။

 

Myanmar