ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္တင္သြင္းရန္ ေခၚထားတဲ႔တင္ဒါကို အိႏိၵယက ပယ္ဖ်က္

Tue, 03/29/2016 - 10:37 -- IT_local

အိႏိၵယႏိုင္ငံက ေခၚထားတဲ့ ေျပာင္းတန္ခ်ိန္ ၂၄၀ဝ၀ဝ တင္သြင္းရန္ တင္ဒါအား ပယ္ဖ်က္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၁၉ ရက္က ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာနနဲ႔ အစိုးရဌာနမ်ားမွအရာ႐ွိမ်ားက ယခုေႏြရာသီေျပာင္းစပါးဟာ အထြက္ေကာင္းၿပီး ပမာဏမ်ားျပားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာေၾကာင့္ ျပည္ပမွေျပာင္းတင္သြင္းရန္ ေခၚထားတဲ့ တင္ဒါကို ျပန္လည္ဖ်က္သမိ ္း လကို တ္ ာျဖစပ္ ါတယ္။ အႏိၵယဟာ GMO (Genetically modified food) မ်ားစိုက္ပ်ိဳးခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားတဲ့အျပင္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းမႈကိုလည္း ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိဘူးလို႔သိရပါတယ္။တင္ဒါေခၚယူျခင္းအား မပယ္ဖ်က္မီ အိႏိၵယသည္ ယူကရိန္းမွ ေျပာင္းတန္၂၅၀ဝ၀ဝ ကို ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ေရာင္းအားအရွိဆံုးျဖစ္တဲ့ Agrocorp ,Concordia , Noble, Starcon နဲ႔ Daewoo International တို႔က ေျပာင္း တန္၂၄၀ဝ၀ဝ အတြက္ ေဈးၿပိဳင္ေလလံစနစ္နဲ႔ တစ္တန္ကို ၁၉၄ ဒသမ၆၂ ေဒၚလာ နဲ႔၂၂၂ ဒသမ ၅၀ ေဒၚလာၾကားေဈးမ်ားနဲ႔ ေျပာင္းတင္သြင္းမယ့္ ေလလံေဈးမ်ားကိုေခၚယူထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔ Hellenishippingnews.com သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Myanmar