ျပည္ပမွ သဘာ၀ေရာ္ဘာ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အိႏိၵယျပည္တြင္းတာယာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကား

Tue, 03/29/2016 - 11:01 -- IT_local

ျပည္ပမွ ေရာ္ဘာတင္သြင္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈၾကား ကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးရာေရာက္ေစတယ္လို႔ တာယာထုတ္လုပ္သူမ်ားနဲ႔ ေရာ္ဘာအေျခခံ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။ ျပည္ပေရာ္ဘာ တင္သြင္းမႈသည္ အလြန္အကြ်ံျဖစ္ေန တယ္လို႔ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား အသင္းရဲ႕ စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္အေပၚေရာ္ဘာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ျပည္တြင္း၌ေရာ္ဘာသိုေလွာင္ထားတဲ့ပမာဏမွာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း မရွိဘူးလို႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေရာ္ဘာဘုတ္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ပထမ ၁၁ လတာကာလအတြင္း ျပည္ပမွ ေရာ္ဘာတင္သြင္းမႈပမာဏသည္ျပည္တြင္းေရာ္ဘာထြက္ရွိမႈနဲ႔အသံုးျပဳမႈ ပမာဏကြာဟခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာတာနဲ႔အမွ် ေရာ္ဘာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ျပည္ပမွ တင္သြင္းတဲ့ ေရာ္ဘာကိုသာ အားကိုးရ တာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့ ျပည္ပမွ ေရာ္ဘာတင္သြင္းမႈအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းစည္းၾကပ္ထားျခင္းဟာ အက်ပ္အတည္းတစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသလို အဲဒီႏႈန္းဟာလည္း ကမၻာမွာအျမင့္ဆံုးႏႈန္းထားတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္။၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္စ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ၁၁ လတာကာလအတြင္း ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ သံုးစြဲမႈၾကား ကြာဟမႈဟာ တန္ခ်ိန္ ၃.၆၇ သိန္းရွိၿပီး ျပည္ပမွတင္သြင္းမႈ ပမာဏဟာ ၃.၉၃သိန္း ရွိျပီးျပည္ပမွ အလြန္အကၽြံတင္ သြင္းေနတယ္လို႔ေျပာဆို၍ို မရနိုင္ပါဘူးလို့ ယာဥ္ယႏၱသံုး တာယာထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း (Automotive Tyre Manufactures's Associaion-ATMA) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴ းခ်ဳပ္ Rajiv Budhraya က ေျပာပါတယ္။ သဘာဝေရာ္ဘာ တင္သြင္းခြန္ျမင့္မားျခင္းနဲ႔ တာယာတင္သြင္းခြန္စည္းၾကပ္ႏႈန္း နည္းေနျခင္းဟာ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပည္ပမွာ တာယာမ်ား ပရမ္းပတာတင္သြင္းၿပီးပိုလွ်ံစုပံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္တာနဲ႔တူတယ္လို႔  Budhraya က  ေျပာၾကားပါတယ္။ တာယာတင္သြင္းမႈ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၉ လအတြင္း လစဥ္ ထရပ္နဲ႔ဘတ္စ္ကား သံုးတာယာ တစ္သိန္းေက်ာ္တင္သြင္းလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာဆိုလွ်င္တာယာလိုအပ္ခ်က္ရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တာယာတင္သြင္းမႈက ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ ATMA အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။ All India Rubber Industries Association ရဲ႕ (AIRIA) ဥကၠဌ Mohinder Gupta က အစိုးရက သဘာဝေရာ္ဘာတင္သြင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေနတဲ့အတြက္ ေရာ္ဘာကုန္ၾကမ္းရရွိရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္တြင္းေရာ္ဘာ ထြက္ရမွိ ကႈ ေရာဘ္ ာထကြ က္ နု ္ ထတု လ္ ပု ေ္ ရးလပု င္ န္း မ်ား သံုး စရြဲ န္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Myanmar