စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ Project Document အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

Thu, 07/12/2018 - 16:31 -- IT_international

    ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံအစိုးရမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမွုေလ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီး ေပးေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔အတြက္ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ Upgrading Horticulture Supply Capacity and Sustainable Tourism to Develop Business Linkages စီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ Project Document အားလက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ (ၾကာသပေတးေန႔) ေန႔လည္ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ႐ုံးအမွတ္ (၃) ၊ အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
    အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး တက္ ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ UNOPS တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ အင္းေလး ကန္ေဒသသည္ ၎၏ပင္ကိုယ္ယဥ္ေက်းမွု၊ လူေနမွုဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ သဘာဝရွုခင္းမ်ား၏ စြဲေဆာင္မွုတို႔ေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အလားအလာရွိ ေသာ ေဒသျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါက႑ႏွစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္၍ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္းျဖင့္ အင္းေလးကန္ ေဒသ၏ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို မ်ားစြာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕မွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ ဦးေအာင္စိုး၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ Mr. Giacomo Solari, Deputy Head of Mission ႏွင့္ UNOPs မွ Mr. Andrew Kirkwood, Myanmar Country Director တို႔က Project Document အား လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
    အဆိုပါစီမံကိန္းကို ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုတြင္ အလား အလာအရွိဆုံးေဒသျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အင္းေလးကန္ေဒသ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းတန္ဖိုးမွာ ဆြစ္ဖရန္႔ေငြ (၄.၈) သန္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းစီမံႀကီးၾကပ္မွုႏွင့္ ဘ႑ာေငြခြဲေဝစီမံခန္႔ခြဲမွုတို႔အတြက္ UNOPs က ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွုျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕က ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
NES  Unit

 

Myanmar
News Category: