အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာက႑အလိုက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးမွု အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးစီးမွု

Tue, 05/22/2018 - 23:03 -- IT_international


၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စီးပြာေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာ၊ အရည္အေသြးစီမံခန္႔ခြဲမွုကိုလည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ အဝတ္အထည္ႏွင့္အထည္အလိပ္က႑ကိုလည္းေကာင္း ၂၀၁၅-၂၀၁၉ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးမွုအေျခအေနမ်ားကို လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ မ်ားမွ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ SIMT Website ရွိProject သတင္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွဆက္သြယ္သတင္းရယူထားမွုမ်ားစုစည္း၍  အဆိုပါ က႑မ်ား ၏ အမ်ိဳးသားပို႔ကုန္မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ထားရွိမွုမ်ားကို ျပင္ဆင္/ျဖည့္စြက္ၿပီး၂၀၁၈-၂၀၁၉ တြင္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ၾကၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္တြင္ ျပဳလုပ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတည္ျပဳနိုင္ေရးဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Myanmar
News Category: